บัตรประจำตัวและเครื่องแบบพนักงานราชการ

นภัส

ผมขอเรียนถามท่าน ผอ.ดังนี้

1. เรื่องบัตรประจำตัวพนักงานราชการ ไม่ทราบว่ามีแนวทางในการจัดทำอย่างไรบ้างเพราะหน่วยงานอื่นเช่น กรมการปกครอง พนักงานราชการมีบัตรประจำตัวทุกคน

2.เรื่องเครื่องแบบพนักงานราชการ ไม่ทราบว่าผอ.มีแนวทางอย่างไรบ้าง ผมเห็นทางกรมการปกครองได้จัดทำคำสั่งกรมการปกครองกำหนดให้ใช้เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน แต่ปรับให้ต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังคำสั่งกรมการปกครองที่ผมได้ แนบมาให้ดู ดังต่อไปนี้

ประกาศกรมการปกครองเรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง                                                        *****************************                                ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง  ลงวันที่  28  กันยายน  2547 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายและเครื่องแบบ  การได้รับสิทธิประโยชน์ การยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน และการสอบสวนกรณีพนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นั้น                                  เนื่องจากกรมการปกครองได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งกายและ   เครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ประกอบกับได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่     2  มีนาคม  2548                                 ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศกรมการปกครอง ฉบับข้างต้น และอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 มาตรา 11 (8) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ    ..  2547  ข้อ 12 ข้อ 15 วรรคสอง  ข้อ  25 และ ข้อ 29 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายและเครื่องแบบ การได้รับสิทธิประโยชน์ การยื่นหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน และการสอบสวนกรณีพนักงาน       ราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ดังนี้                                1.  หลักเกณฑ์การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน  ผนวก ก.                                2.  หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์  ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน  ผนวก  .                                 3.  หลักเกณฑ์การขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้พนักงานราชการยื่นหนังสือขอลาออกต่อ          ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก ราชการบริหารส่วนกลางให้รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก โดยหนังสือลาออกต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน  สำหรับการอนุญาตหรือการยับยั้ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ก..ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ..  2536  โดยอนุโลม                                4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน กรณีพนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ถือปฏิบัติตาม กฎ  .. ฉบับที่ 18 (.. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา โดยอนุโลม แต่หากเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง  ตาม  กฎ  ..  ฉบับที่  13  (..  2539) ผู้บังคับบัญชาอาจลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องทำการสอบสวนก็ได้                                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                                    ประกาศ    วันที่  22  เดือน  มีนาคม  ..  2548                                                                                                          สุจริต  ปัจฉิมนันท์                                                                                                     (นายสุจริต    ปัจฉิมนันท์)                                                                                                       อธิบดีกรมการปกครองผนวก ก.การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ                                ในการปฏิบัติงานให้พนักงานราชการแต่งกาย ดังนี้                                ข้อ 1    การแต่งกาย ในการปฏิบัติงานให้พนักงานราชการสวมเครื่องแบบปกติ เว้นแต่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี กำหนดให้พนักงานราชการแต่งกายอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น                                ข้อ 2    เครื่องแบบปกติ เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น                                             เสื้อ เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเพียงศอกที่อกเสื้อมีกระเป๋า ข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีปกรูปมน    ชายกลางแหลม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋าเสื้อ ตัดเสื้อผ่าอกตลอด  มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ที่คอและแนวอกเสื้อมีดุม 5 ดุม มีอินทรธนูอ่อนขัดข้างละ 1 ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบน ทำด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อ และประดับแพรแถบเหรียญที่ระลึกหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหนือกระเป๋าซ้าย (สำหรับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขระเบียบการขอพระราชทาน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ปี พ.. 2536 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)                                              กางเกงและกระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกับข้าราชการพลเรือน                                             เข็มขัด ทำด้วยด้ายถักสีกากี กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร  มีครุฑดุนอยู่ตรงกลางหัวเข็มขัด                                             รองเท้า และ ถุงเท้า                                              พนักงานราชการชาย ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ   แบบเรียบไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ                                              พนักงานราชการหญิง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ แบบปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อ                                             เครื่องหมายแสดงสังกัด ทำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ สูง 2 เซนติเมตร เป็นรูปตราราชสีห์ติดที่คอเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง และให้มีชื่อประเภทตำแหน่งและสังกัดเป็นอักษรไทยติดที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ซ้ายต่ำกว่าแนวตะเข็บเสื้อ 3 เซนติเมตร ลักษณะทรงรูปโล่ ขนาดกว้าง 6.5 เซนติเมตร ยาว 8.5 เซนติเมตร พื้นปักด้วยไหมสีน้ำเงินเข้ม และมีตัวอักษรแถวบนคำว่า กรมการปกครองแถวล่างคำว่า พนักงานราชการโดยมีรูปสิงห์ตรงกลาง  ทั้งหมดปักด้วยไหมสีเหลือง                                                ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้มีป้ายชื่อทำด้วยโลหะพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุลและชื่อตำแหน่งในการบริหารงานหรือชื่อตำแหน่งในสายงาน ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา                                ข้อ 3    เครื่องแบบพิธีการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนดต่อไป   ผนวก ข.การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ                                ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ..2547  ข้อ 15 วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) บทเฉพาะกาล ข้อ 8 ให้ส่วนราชการใดที่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศ ดังนั้น กรมการปกครองจึงประกาศให้พนักงานราชการการในสังกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้                                ข้อ 1  สิทธิเกี่ยวกับการลา  พนักงานราชการมีสิทธิลาเท่าที่กำหนดในผนวกนี้ คือ                                            (1)    การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ไม่เกินปีละ 30 วันทำการ การลาป่วย
ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลาหรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
                                            (2)    การลาคลอดบุตร  มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน                                            (3)    การลากิจส่วนตัว  มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน 10 วัน                                            (4)    การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน                                            (5)    การลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารเข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 7 วัน                                ข้อ 2   พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  ดังนี้                                            (1)    ลาป่วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน                                              (2)    ลาคลอดบุตร  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลาได้ไม่เกิน 45 วัน อีก 45 วัน         ให้รับจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ตามสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม                                            (3)    ลากิจส่วนตัว  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน                                            (4)    การลาพักผ่อนประจำปี  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน                                              (5)    การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน                                ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทำงานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ลงตามส่วนของจำนวนวันที่จ้าง                                ทั้งนี้ ให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตการลาตามวรรคแรก โดยให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินจำนวนวันที่กำหนด  ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องรักษาตัวเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดใน ข้อ 1 (1)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  - 2 - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป แล้วแต่กรณีมีอำนาจอนุญาตให้ลาได้อีก ไม่เกิน 20 วัน และอาจพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นแต่ละกรณี สำหรับหลักเกณฑ์การลาและวิธียื่นใบลาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ..2535 โดยอนุโลม                                ข้อ 3   ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้                                            (1)    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                     พนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   ราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.. 2536  โดยอนุโลม                                            (2)    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                   พนักงานราชการที่ได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
                                            (3)    ค่าเบี้ยประชุม                                                     พนักงานราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ตามพระราช-กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.. 2547 โดยอนุโลม                                            (4)    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                                     กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยอนุโลม                                            (5)    ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด                                                     ในกรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกำหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการผู้นั้น ได้รับค่าตอบแทนออกจาก     ราชการโดยไม่มีความผิด ดังนี้                                                     ()   พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 4 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ / ()  พนักงานราชการ     - 3 -                                                      ()   พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี  ให้จ่าย         ค่าตอบแทนจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ

                                                     ()   พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่าย         ค่าตอบแทนจำนวนหกเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ

                                                     ()   พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่าย       ค่าตอบแทนจำนวนแปดเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ                                                     ()   พนักงานราชการที่ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนจำนวน สิบเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ                                ข้อ 4    สิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง  ให้พนักงานราชการพิเศษมิสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งโดยได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมการปกครอง   และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย                 รถราชการ พ..2523  โดยอนุโลม

 

คำตอบ
กระทรวงศึกษาเคยมีเรื่องแจ้งมา ขอไปศึกษาดูก่อนนะครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกที  ขอบคุณมากครับที่ถามคำถามนี้เพื่อหาแนวปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป

เห็นด้วนค่ะว่าน่าจะมีการให้พนักงานราชการมีเครื่องแบบ

รบกวนบอกระเบียบการแต่งกายของพนักงานจ้างตามภารกิจหน่อยค่ะ ไม่ทราบจริงๆ ทำตัวไม่ถูก

รบกวนถามผู้รู้ครับ ผมลาออกจากราชการแล้ว สามารถแต่งชุดขาวรับปริญญาได้ไหมครับ รบกวนตอบกลับทาง [email protected] ขอบคุณมากครับ

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ลาออกก่อนครบกำหนดหมดสัญญาจ้าง ถ้าไม่ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้า 30 วัน จะมีความผิดอย่างไร แต่ถ้าในอนาคตไม่คิดจะทำงานราชการแล้ว สามารถลาออกได้เลย โดยไม่ต้องยื่นล่วงหน้าหรือไม่ ช่วยกรุณาตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ

ทำงานดีผู้ใหญ่เห็นผลงาน แต่ถูกปลัดกลั่นแกล้ง สร้างความแตกแยกในสำนักงาน ทำให้ต้องลาออกก่อนหมดสัญญา ในอนาคตไม่หวังจะทำงานราชการอีกแล้ว สามารถลาออกโดยไม่ต้องยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้า 30 วัน ได้หรือไม่คะ แล้วจะมีผลอย่างไรถ้าไม่ยื่นล่วงหน้า ช่วยกรุณาตอบหน่อยนะคะ

มีผลบังคับใช้วันที่ 29 กค. 52 เรื่องเครื่องแบบพนักงานราชการ แต่ไม่ค่อยมีหน่วยงานราชการสนใจ และให้มีการทำบัตรกันเลยครับ ไม่รู้จะได้ทำเมื่อไหร่ครับ อยากขอตัวอย่างหน่วยงานราชการที่ทำบัตรพนักงานราชการจักขอบคุณมากครับ

ลาออกจากพนักงานราชการจะขอกลับเข้าทำงานจะได้ใหมครับ

พนักงานจ้างและลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิ์มีบัตรประจำตัวหรือเปล่าครับและผิดกฎหมายหรือไม่และเป็นบัตรแบบไหนครับ

จำหน่าย - ผลิต รับทำ สั่งทำ เครื่องหมาย ยศข้าราชการ เข็มตรากระทรวง หน่วยงานราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง รัฐวิสาหกิจ หัวเข็มขัด กระดุมเสื้อ กระดุมแขน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และโรงเรียนทุกสถาบัน เข็มกลัด เข็มอก เข็มไทร์ เหรียญตรา สมาคม สโมสรต่างๆ เหรียญกีฬา เหรียญรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล อาครีลิค คริสตัล อวอร์ด ฯลฯ

รับ-ส่งสินค้าทางไปรษณีย์

โทร. 081-9127765

มีคุณภาพ ราคา และสวยด้วย

จำหน่าย - ผลิต รับทำ สั่งทำ เครื่องหมาย ยศข้าราชการ เข็มตรากระทรวง หน่วยงานราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง รัฐวิสาหกิจ หัวเข็มขัด กระดุมเสื้อ กระดุมแขน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และโรงเรียนทุกสถาบัน เข็มกลัด เข็มอก เข็มไทร์ เหรียญตรา สมาคม สโมสรต่างๆ เหรียญกีฬา เหรียญรางวัล โล่ ถ้วยรางวัล อาครีลิค คริสตัล อวอร์ด ฯลฯ

รับ-ส่งสินค้าทางไปรษณีย์

โทร. 081-9127765

มีคุณภาพ ราคาถูก และสวยด้วย

ครูจ้างสอนน่าสงสารมากไม่มีหลักประกันที่แน่นอน

ทำไมพนักงานราชการของผสมเทียมทำสัญญาหนึงปี ตามปกติทำสัญญาสี่ปีใช้ไหมครับ อยากรู้เหตุผล

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารครับ

อยากทราบว่าพนักงานราชการครูสามารถทำเรื่องยกเว้นเข้ารับราชการทหารได้ไหมครับ

เพราะเห็นครูที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนก็สามารถทำเรื่องได้นะครับ

ขอความกรุณาอนุเคราะห์คำตอบตอบให้ผมกระจ่างทีครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ