ขอตัวอย่างกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็ KPI) ของHRM

สวัสดีครับ อาจารย์ยม 

 

ผมทำงานภาคเอกชน หน้าที่ความรับผิดชอบคือ ทำงานด้าน บริหารงานบุคคล เจ้านายให้มีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธ์ศาสตร์พัฒนาบริษัท  ผมรู้สึกหนักใจเพราะไม่รู้จะเสนอยุทธศาสตร์อะไร เพราะเป็นบริษัทที่ตั้งมานานกว่า 30 ปี และ มีปัญหาหลายอย่างมากครับ ทัศนคติ ความคิดของหัวหน้างานก็ดี  แรงจูงใจในการทำงานก็ดี มีปัญหามาก

 

บริษัท เพิ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร ครับ แต่ว่ากำหนดอยู่แค่ระดับสูง  ระดับล่าง รอง ๆ ลงไป ยังไม่มีคำสั่งใด ๆ

แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ก็ยังไม่มี ระบบการทำงานไม่ค่อยเอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ว่า ในฐานะ HR จะกำหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็ KPI) ของHRM เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทอย่างไรดี  ขอตัวอย่างได้ไม๊ครับ
คำตอบ

สวัสดีครับ ผู้ถามคำถาม และท่านผู้อ่านทุกท่าน

ต้องขออภัยด้วย ที่ตอบคำถามช้า เพราะติดภารกิจหลายอย่าง  อย่างไรก็ตาม ผมยินดีตอบคำถามให้  เพราะเป็นประโยชน์กับผู้ใฝ่รู้ทุกท่าน  จากคำถาม ที่ถามมา ตรงกับที่ผมกำลังทำให้หน่วยงาน รัฐ-เอกชน เกี่ยวกับเรื่องนี้  ผมแนะนำดังนี้ครับ

 

อันดับแรก ต้องจับประเด็นให้ได้ว่า

 • ปัญหาคืออะไร จากนั้น
 • กำหนดประเด็นที่ต้องการให้องค์กรเป็นไปในทางที่ดี คือ วัตถุประสงค์
 • จากนั้นกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และปัญหา 
 • และจากประเด็นยุทธศาตร์จะนำไปสู่ การกำหนด เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

จากคำถามที่ถามมา จับประเด็นปัญหาได้คือ

 1.  แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ก็ยังไม่มี  
 2. แรงจูงใจในการทำงาน มีปัญหามาก  
 3. ระบบการทำงานไม่ค่อยเอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใหม่
 4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร พนักงานไม่รู้ ไม่เข้าใจ   เป็นต้น

จากนั้นก็กำหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่ผมเขียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง ครับ 

 คำถามนี้ เป็นประโยชน์สำหรับ คนทำงาน HR ซึ่งผมต้องใช้เวลาพอสมควรในการเขียนตอบครับ จึงต้องขออภัยที่ตอบมาช้า 

ขอให้โชคดีครับ 

ตาราง 1 แสดงปัญหา วัตถุประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์

ปัญหาวัตถุประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ก็ยังไม่มี  มีแผนความก้าวหน้าในอาชีพทุกระดับ ทุกตำแหน่ง1.   สร้าง ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ( Succession Plan) ทุกระดับ 
แรงจูงใจในการทำงาน มีปัญหามาก  แรงจูงใจในการทำงานดี2.   Motivation มีระบบการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดแรงจูงใจด้านลบ การเพิ่มแรงจูงใจด้านบวก การบริหารทัศนคติ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทีมีต่อการทำงาน
ระบบการทำงานไม่ค่อยเอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ระบบการทำงานดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง3.   พัฒนาบุคลากร หน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Development:) และมีการบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management) เพื่อสร้างเครื่องมือและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร พนักงานไม่รู้ ไม่เข้าใจ พนักงานมีความรู ความเข้าใจวิสัยทัศน์องค์กร เป็นอย่างดี4..แผนงานและมาตรการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร

   

ตาราง 2 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ KPI

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.  สร้าง ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ( Succession Plan) ทุกระดับ  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารราชการ1.1  มีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  และแผนการสืบทอดตำแหน่งทุกระดับ  1.1.1  สำนักงานปลัดฯ มีแผนแผนการ “ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง ( Succession Plan)  ทุกระดับ  1.1.2 ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนข้อที่ 1.1.1
2. Motivation มีระบบการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ เช่น การลดแรงจูงใจด้านลบ การเพิ่มแรงจูงใจด้านบวก การบริหารทัศนคติ ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทีมีต่อการทำงาน2.1  แผนงานหรือมาตรการจูงใจแก่บุคลากรทุกระดับ เช่น แผนการสำรวจทัศนคติ ความพึงใจในการทำงานของเจ้าที่ทุกระดับ เป็นต้น

2.1.1 มีแผนพัฒนา เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

2.1.2 ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนข้อ 2.1.1

3. พัฒนาบุคลากร หน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Development:) และมีการบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management) เพื่อสร้างเครื่องมือและเครือข่ายแห่งการเรียนรู้3.1  เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนติของทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการความรู้

3.1.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Development:) และมีการบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management)

3.1.2 ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนข้อ 3.1.1

4. แผนงานและมาตรการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร4.1 องค์กร จัดทำแผนงานและมาตรการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่รองรับภารกิจขององค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคต

4.1.1 องค์กร มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยให้ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทั้งปัจจุบันและอนาคต

4.1.2 ร้อยละ......ของการปฏิบัติตามแผนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ในข้อ 4.1.1)

 
catwalk
อาจารย์ค่ะ ข้อความมันหายไปกับขอบข้างๆๆค่ะ ทำไงดีค่ะ
อาจารย์ยม

คุณ catwalk

 

ข้อความหายไปกับขอบข้าง ๆ  ข้อความที่ว่ามานั้น ถุ้เข้าใจไม่ผิด หมายถึงข้อความที่ผมเขียนไว้ ในบล๊อคนี้ใช่ไม๊ 

ถ้าใช่  ผมเองก็ไม่เก่ง IT ด้วยซิ  หน้าจอผมเปิดก็เห็นเต็มน๊ะครับ  ถ้าของคุณ catwalk ดูแล้วข้อความบางส่วนหายไป  มีไวรัสไม๊  หรือขนาดหน้าจอมีปัญหา  น่าจะต้องเข้าไปตั้งขนาดหน้าจอใหม่ ที่ control panel เลือกที่ display -setting หรือ ไม่แน่ใจครับ น่าจะลองดูหลาย ๆ ครั้งอาจจะได้ผลน๊ะครับ  หรือถ้าไม่ได้และต้องการข้อมูลจริง ก็ส่งเมลล์มา ผมจะส่งกลับไปให้ ครับ

ขอให้โชคดีครับ

catwalk

เอ แต่ว่าเวลาเปิดบันทึกอื่นก็เห็นข้อมูลครบนะค่ะ ไงเดี๋ยวMSN ถามผู้ดูแลระบบดีกว่า ได้ความว่าไงจะ บอก อ. นะค่ะ

ถ้าอ. สะดวก เมล์ข้อมูลมาให้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

คุณ รัตติยา เขียวแป้น

สวัสดีค่ะ อ.ยม

         ที่หน่วยงานกำลังทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเข้มแข็ง อยู่ค่ะ ขออนุญาต นำข้อแนะนำของอาจารย์ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนของหน่วยงานนะคะ

อาจารย์ยม

คุณ Catwalk ขอบใจที่ให้ความสนใจ และจะไปถามผู้อื่น ให้ ได้คำตอบอย่างไร นำมาแชร์กันบ้างน๊ะครับ

Thanks

อาจารย์ยม

คุณรัตติยา  หายไปนานน๊ะครับ หวังว่าคงสบายดี  แนวทางการจัดการองค์กรเข้มแข็ง โดยใช้ HR SC ที่ผมนำมาเขียนไว้ 

หากจะนำไปใช้ แนะนำให้บุรณาการจากจุดอ่อน ขององค์กร และจะเฉียบคมมากขึ้น หากอ่านบทความด้าน การจัดการองค์กร HRM / Hight Performance Organization ครับ

ขอขอบใจที่ให้ความสนใจ ศึกษาและสนใจที่จะนำไปใช้

ด้วยความยินดีครับ ถ้าคุณรัตติยา จะนำไปเป็นแนวทาง เป็นประโยชน์ในการทำงาน  ยุคนี้ เป็นยุคของการแชร์ความรู้  เศรษฐกิจฐานความรู้ ฉะนั้นยิ่งแชร์ ยิ่งใช้ความรู้ ร่วมกัน ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ของเรา

 

โชคดีครับ หากมีโอกาสก็เชิญแวะมาเยี่ยมเยียนกันอีก

คุณ รัตติยา เขียวแป้น

ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์

        แวะเวียนมาเก็บเกี่ยวความรู้ ในถาม-ตอบ ในบล็อกของอาจารย์ตลอดค่ะ แต่ไม่ได้ทิ้งรอยไว้  ความรู้ที่อาจารย์แนะนำไว้ มีประโยชน์มากค่ะ ทั้งต่อการงาน และการเรียน (เรียน MPA อยู่คะ  สอบ comprehensive เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือรอส่งสารนิพนธ์อย่างเดียวค่ะ)

เรียน  อาจารย์ยม  ที่นับถือ

 ดิฉันชื่ออ้อค่ะ  มีข้อสอบถามเกี่ยวกับ KPI  ขณะนี้องค์การของดิฉันกำลังจัดทำ KPI  ดิฉันยังไม่เข้าใจเท่าไรว่ามันคืออะไรแต่ได้ถูกมอบหมายงานให้ไปกำหนดตัวชี้วัดนี้ขึ้นมาเป็นตุ๊กา  และ Present ในงานสัมมนาที่จะมีขึ้นปลายเดือนกรกฎาคม 2007 นี้  ขอเล่าก่อนว่างานของแผนกดิฉันเป็นงานด้านการให้บริการออกไปซ่อมบำบุงเครื่องจักรระบบทำความเย็น (ห้องเย็น) รวมถึงงานจัดหาและจำหน่ายอะไหล่ด้วยพอจะมีตัวอย่างให้ได้เป็นแนวทางหรือไม่ค่ะ 

ตัวชี้วัด KPI  ??

เกณฑ์ในการวัด (เป้าหมาย)??

วัตถุประสงค์ในการวัด  ??

วิธีการวัด ??

 สุดท้ายขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้ามา ณ. โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ

..อ้อ..Service

 

เรียน อาจารย์ยม ที่นับถือ

ฉันชื่อใจค่ะ มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องKPI ดิฉันยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประเภทธุรกิจที่ทำคือ งานขนส่ง ใจดูแลงานบุคคลและฝึกอบรม อาจารย์พอจะมีตัวอย่างเป็นแนวทางหรือไม่คะ

ตัวชี้วัด KPI  ??

เกณฑ์ในการวัด (เป้าหมาย)??

วัตถุประสงค์ในการวัด  ??

วิธีการวัด ??

 สุดท้ายขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้ามา ณ. โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ

ใจ 

 

เรียน อาจารย์ยม ครับ

ผมชื่อ Earth ครับ กำลังหาข้อมูล และมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง KPI ทีขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ เปิดหาใน Google ก็ไม่เข้าใจ อยากรบกวนอาจารย์ครับ

คือที่ทำงานเป็นประเภทธุรกิจ คลังสินค้า และ งานขนส่ง  อาจารย์พอจะมีตัวอย่างเป็นแนวทางหรือให้ศึกษาไหมครับ เพราะยังไม่เข้าใจ

ตัวชี้วัด KPI  ?

หลักเกณฑ์ในการวัด ( เป้าหมาย ) ?

วัตถุประสงค์ในการวัด   ?

วิธีการวัด ?

จนปัญญาจริงฯ ครับ

สวัสดีค่ะ 

  เรียนอาจารย์ยม และสมาชิกทุกท่าน  ดิฉันชื่อชมพู่  ทำงานด้าน HR ได้ไม่นาน   และกำลังศึกษาต่อ  โดยอาจารย์ได้มอบงานให้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ  การบริหารงานบุคคลในทศวรรษหน้า   ท่านใดมีความคิดในหัวข้อดังกล่าว  รบกวนเมล์มาแนะนำกันนะค่ะ 

    ต้องนำส่งงานในอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2550 นี้

                                  ขอบคุณค่ะ

E- mail :  [email protected]

สวัสดีครับ ท่าน อาจารย์ยม

ตอนนี้กระผมได้ศึกษาต่อ ป.โท แล้วพอดีหัวข้อ

ทำวิทยานิพน เกี่ยวกับkpi กระผมอยากทราบ

ตัวชี้วัด KPI  ?

หลักเกณฑ์ในการวัด ( เป้าหมาย ) ?

วัตถุประสงค์ในการวัด   ?

วิธีการวัด ?

อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าควรศึกษาที่ไหน หรือหนังสืออะไร

ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ยม หนูมีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ของเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ค่ะ เนื่องจากตอนนี้หนูกำลังศึกษาอยู่ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยให้งานมาโดยให้เรากำหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารทรัยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่หนูทำรายงานอยู่คือ "ศูนย์กลางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข" เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่เน้นเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน หนูควรจะกำหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หลักขององค์กรอย่างไรดีค่ะและหนูอยากให้อาจารย์ยมแนะนำเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะค่ะ เพราะตอนนี้หนูยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนดี

ขอขอบคุณอาจารย์ ยมล่วงหน้านะค่ะ

 

อาจารย์ยม

คุณวิลาวัวัลย์ และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 ขอขอบใจ ที่ให้ความสนใจถามมา  ผมต้องขออภัยอย่างมาก ที่ไม่ได้ตอบหลายท่านให้ทันเหตุการณ์ เพราะติดงานมากในระยะนี้ ครับ ผมจะทยอยตอบให้ ต่อไปหากเร่งด่วนจริง โทรมาคุยเลย จะได้เร็ว

 สำหรับคุณวิลาวัลย์

วิสัยทัศน์ " ศูนย์กลางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข"

มีพันธกิจอะไร บ้าง บอกอาจารย์มาไม่ครบ ต้องบอกให้ครบ เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร บอกมาด้วยจะดี  จะได้กำหนด วิสัยทัศน์เรื่องคนให้สอดคล้องเหมาะสม

โดยหลักการวิสัยทัศน์ย่อย ควรสนับสนุนพันธกิจใหญ่ เพื่อไปสนับสนุน วิสัยทัศน์ใหญ่ ครับ

ผมจึงยังไม่สามารถให้คำแนะนำได้ครบถ้วน เพราะข้อมูลที่ให้มายังไม่เพียงพอ ครับ

อาจารย์ยม

สวัสดีคุณวรเชษฐ และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 ก็ต้องขออภัยด้วย เพิ่งเห็นคำถาม ซึ่ง

ขอคำแนะนำมาเกี่ยวกับ

ตัวชี้วัด KPI  ?

หลักเกณฑ์ในการวัด ( เป้าหมาย ) ?

วัตถุประสงค์ในการวัด   ?

วิธีการวัด ?

ให้ช่วยแนะนำหน่อยว่าควรศึกษาที่ไหน หรือหนังสืออะไร

 

ผมแนะนำง่ายอย่างนี้ 

 1. เข้าที่ google.co.th
 2. ไปที่ เว็บของนิด้า หรือเว็บของธรรมศาสตร์ ฯลฯ
 3. แล้วเลือกที่บริการห้องสมุด
 4. แล้วเลือกบริการสืบค้นวิทยานิพนธ์ หรือหนังสือ
 5. แล้วพิมพ์ช่อง Search หาชื่อหรือคำที่เราต้องการค้นหา  จะสามารถค้นชื่อหนังสือที่ต้องการได้

ขอให้โชคดี ได้หนังสือตามต้องการ ครับ

อาจารย์ยม

สำหรับท่านที่ผมยังไม่ได้ตอบให้ ผมขอเวลา ไปบรรยายและปฏิบัติงานก่อน  ครับ แล้วจะเข้ามาตอบให้ภายหน้า  ต้องขออภัย ด้วย

 

ขอขอบใจที่ให้ความสนใจในบทความและแนวคิด ของผม ให้เกียรติส่งคำถามมา ครับ

ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณ อ.ยมมากนะค่ะทั้งที่งานยุ่งก็ยังพยายามตอบคำถามของหนู วันนี้หนูส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะ

วิสัยทัศน์  "ศูนย์กลางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข"

พันธกิจ

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตราฐานและเพียงพ่อกับความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางของจังหวัด2. ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มของประชาชน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำที่มีระบบการจัดเก็บน้ำที่ทันสมัย พัฒนาแหล่งน้ำเชิงเกษตร น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ให้มีเพียงพอต่อความต้องการทุกฤดูกาล4. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคภัยต่าง ๆได้ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามภายในท้องถิ่น5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เอกชนตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีดงเย็น 1. สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอเพื่อการดำรงชีพ3. พัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางด้านการเกษตรให้มีตลาดรองรับและมีคุณภาพ4. ประชาชนจะได้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการกินดีอยู่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน6. ประชาชน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ7. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชน ให้มีคุณภาพดีขึ้น8. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย9. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรองรับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ

:ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ อ.ยม

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม เพิ่งเคยเข้ามาอ่านครั้งแรก ได้รับความรู้มาก ขอให้อาจารย์อยู่คอยให้คำปรึกษาอย่างนี้ต่อไปนานๆ

อาจารย์ยม

ครับ ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่แวะเข้ามาอ่าน เจตนาของการเขียนตอบใน บล็อกนี้ ก็เพื่อเป็นชุมชน สังคมแห่งการเรียนรู้  และเป็นอุดมการณ์ในการทำงานอย่างหนึ่ง ของผม คือการเผยแพร่ความรู้ สู่สาธารณะ และสังคม HRM รุ่นน้องๆ ขอบใจคุณ Dhonlathorn ที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจ 

อย่างไรก็ตาม การถาม ตอบ ก็มีข้อจำกัด ในเรื่องเวลา และขอบเขตของเนื้อหา  ซึ่งอาจจะทำให้ตอบได้ไม่ละเอียดมากนัก คือถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ควรจะตอบ ผมจะตอบได้เพียง ห้าสิบเปอร์เซ็นต์  ตรงนี้ มีเหตุผลหลายประการ เช่น บางทีลูกศิษย์น่ารักมาก เขียนมาถาม และได้คำตอบ เอาคำตอบไปต่อยอดส่งรายงานก็มี  นี้เป็นเหตุผลหนึ่งในหลาย ๆ เหตุผล ที่ผมไม่สามารถเขียนได้ครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์  แต่ก็พยายามเขียนให้กระชับ และได้ใจความสามารถเข้าใจได้ง่าย  ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเวลา   การตอบ บางทีอาจจะใช้เวลา เพราะอาจจะเห็นคำถามช้า ก็จะทำให้ตอบช้าไปด้วย ก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้

ขอความสวัสดี จงมีแด่ผู้อ่านทุกท่านครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม

ต้องขอบคุณแทนทุกคนที่ได้รับประโยชน์ต่อการเข้ามาอ่าน และการตอบคำถามจากท่านอาจารย์ ส่วนตัวคงไม่กล้ารบกวนอาจารย์มากขอเป็นผู้อ่านก็พอ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม

มีข้อสงสัย รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตอบด้วยน่ะ

บริษัททำธุรกิจอาหารส่งออก-ในประเทศ

vision คือ มี product Champion ของโลกภายในปี 2010

Mission

1สร้างสินค้าและบริการที่ยอมรับของตลาดโลก

2ผลิตและพัฒนาผลิตอาหาร และบริการที่มีคุณค่าปลอดภัย เพื่อมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

3.ผลผลิตของคนเพิ่ม 5 เท่า(ของปัจจุบัน)

4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้า

Object

1.สร้างยอดขายรวมใน-ต่างประเทศ 1,000 ลบ ภายในปี 2010

2.พัฒนาทักษะความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 1 ลบ./ต่อคนต่อปี 2008

3.สร้างการรับรู้ในตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ขององค์กรที่ดี ต่อผู้บริโภค 2010

4.จัดทำระบบ TQM ให้บรรลุผลภายในปี 2010

5.ทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าสามารถสร้าง Product Champion อย่างน้อย 3 สินค้าภายในปี 2010

การจัดตั้ง Kpi ขององค์กร โดยใช้ BSC ซึ่งได้กำหนด

ด้าน Financial กำหนดยอดขาย+ต้นทุน KPI เรียบร้อย

ด้าน Stakeholder กำหนดลูกค้าตลาดใหม่+รักษาลูกค้าเดิม เรียบร้อย

เรียนถามว่า

1.การกำหนด KPI Internal Process และ Learning+Growth ควรกำหนดอะไรเป็นตัวชี้วัด หรือมีแนวคิดการจัดทำอย่างไร?

2.การกำหนดกลยุทธ์ HR ควรมีกลยุทธ์และแนวทางอย่างไร และควรกำหนดกลยุทธ์ หรือ ควรกำหนด KPI ก่อน

3.การกำหนด KPI การบัญชี ,แผนก IT ,แผนกวางการผลิต และแผนกวิศวกรรม

4.ถ้าองค์กรต้องการวัดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร มีวิธีการวัดอย่างไร(มีทั้งหน่วยการผลิต, Support ,งานขาย)

ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำแนวทางให้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง (ขอโทษค่ะที่มีข้อสงสัยมาก)

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Dhonlathorn

อาจารย์ยม

ครับ คุณ Dhonlathorn วันที่ 20  กับวันที่ 21 นี่ คนเดียวกันเหรือเปล่าวครับ 

คำถามที่ถามมา มีประโยชน์ มาก คำถามที่ต้องการคำตอบ ขอความกรุณาถามใน Blog ถาม-ตอบ  น๊ะครับ  เพื่อจะได้ให้ผู้อ่าน ผู้สนใจอีกหลายท่านได้ประโยชน์ด้วย 

คือ คลิ๊กที่เมนู ด้านบนของบล๊อกนี้ แล้วเลือก ถาม-ตอบ คลิ๊กเข้าไป แล้วเลือก คำถามใหม่  ก็ถามตรงนั้น ครับ ไม่เช่นนั้นแล้ว จะยากต่อการควบคุมคำถาม และให้คำตอบ   เพราะถามนอกกรอบบล๊อกของ ถาม-ตอบ  ครับ ลองดูน๊ะครับ แล้ว ผมจะเข้าไปตอบให้ครับ  ขอให้ท่านโชคดี สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม

เป็นคนเดียวกันค่ะ อาจารย์อย่าลืมตอบ ด้วยน่ะค่ะ กำลังรอคอยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ยม

ครับ ผมได้เห็นคำถามแล้ว ได้อ่านแล้ว จะตอบให้ ในเร็วๆ นี้ ครับ

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนสืบทอดตำแห่นงค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ