ขอเรียนถามเกี่ยวกับการวาง Multimedia Script บน Editor ใน Mode : HTML Source

นายพรเทพ จรัสศรี

เรียน คุณวงศกฤต เกรียงวงกุล

ผมอยากทราบว่า เว็บ Gotoknow มีนโยบายไม่ให้วาง Multimedia Script ใช่หรือไม่ เพราะว่าผมลองวาง Script ดังต่อไปนี้ บน Editor ใน Mode : HTML Source จะไม่ยอมรับ Script ดังกล่าวเลย จะตัด Tag <Object>....</Object> ออกไป เหลือแต่ Text เอาไว้เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนถามว่า ไม่สามารถวาง Multimedia Object บน Blog ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จะวางโดยวิธีใดครับ

ขอบคุณมากครับ

<P style="MARGIN: 0px" align=center>เพลงที่ 1<BR>
<OBJECT id="Windows Media Player" height=60 width=250 classid=CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6 src=""><PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.palungjit.com/club/uploads/Kandamanee_8.wma"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="1"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="0"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="50"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="6615"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1588">
<br><br><br><br><br><br><br></OBJECT><BR><BR>

คำตอบ