FTES

Love U

FTES คืออะไรครับ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอย่างไรครับ

 

คำตอบ

FTES = full time equivalent student หรือจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ซึ่งหมายถึง นักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น

สูตรการคำนวณ FTES

ผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่อจำนวนหน่วยกิตที่เรียนเต็มเวลาในหนึ่งปี

ซึ่งในการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ ส.ม.ศ. ได้นำค่านี้มาคำนวณหาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ในมาตราฐานที่ 6.2

รายละเอียดสามารถอ่านได้จาก คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง : ธันวาคม 2549) หน้า26, 62-64

ได้ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจของค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำนี้ลองอ่านดูนะคะ

ข้อจํากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล1. การศึกษาและวิเคราะห์นี้คิดเฉพาะภารกิจด้านงานสอนเท่านั้น ไม่ได้วิเคราะห์ภารกิจด้าน อื่น ๆ ของอาจารย์ เช่น งานบริหาร งานธุรการ และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นต้น2. การศึกษาและวิเคราะห์นี้ ใช้จํานวนอาจารย์ที่สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/คณะเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงอาจารย์ที่ไปช่วยสอนภาควิชา/สาขาวิชา/คณะอื่น3. การศึกษาวิเคราะห์นี้ไม่ได้รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผน การบริหารและการพัฒนาสถาบันในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านการเรียนการสอน การวางแผนด้านอัตรากําลัง การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดการด้านอาคารสถานที่2. เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนในภาควิชา/สาขาวิชา และคณะ รวมตลอดถึงสถาบันในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อไป

3. เป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจทั่วไป ที่จะนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการต่าง ๆที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านนี้

http://www.planning.kmitnb.ac.th/ftes_page.htm:

ขอบคุณนะคะที่สนใจ