HR Action Plan

Nisa

HR Action Plan ต้องมีอะไรบ้าง  ทำบ่อยแค่ไหน ขอคำแนะนำด้วยคะ

คำตอบ

คำถามที่คุณ hr ถามมาว่า "HR Action Plan ต้องมีอะไรบ้าง  ทำบ่อยแค่ไหน" ผมอธิบายดังนี้

(Plan) :  คือ การคิดว่าจะทำอะไร ไว้ล่วงหน้า  ความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดอย่างละเอียดมาแล้ว  เพื่อชี้นำการดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงที่ต้องการ  

ความสำคัญของการวางแผนและแผน  การวางแผนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนักบริหาร (ผู้บริหาร) หน้าที่นี้จะสำคัญหรือไม่พิจารณาได้จากเหตุผลต่อไปนี้คือ
 • เป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร
 • เป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ
 • เป็นตัวกำหนดทิศทางและความรู้สึกในเรื่องความมุ่งหมายขององค์การ
 • ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมองไปในอนาคต
 • ช่วยในการติดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
 • เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า
 • ช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้มาก
 • เป็นตัวนำในการพัฒนา

 

 ประโยชน์ของการวางแผนและแผน 
 • ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
 • ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ
 • ทำให้งานมีความเป็นไปได้
 • ก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร
 • ป้องกันปัญหาในด้านโครงสร้างและบริการ
 • เป็นขวัญและกำลังใจต่อความรับผิดชอบ

 

แผนมีทั้งแผนระยะสั้น : มีระยะเวลาของแผน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

แผนระยะกลาง: มีระยะเวลาของแผน มากกว่า 1 ปี -5 ปี    เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

และแผนระยะยาว : มากกว่า 5 ปี   

นอกจากนี้ ยังแบ่งเป็นแผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนปฏิบัติการ (Action plan) หมายถึง ความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หรือ SWOT Analysis อย่างละเอียดมาแล้ว สำหรับชี้นำการดำเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

การจัดทำแผนปฏิบัติการ  จะมีการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และกรอบเวลาของแผนอย่างชัดเจน สำหรับความถี่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

Action Plan ของงาน HRM หรือ HRD จะมีการทำบ่อยแค่ไหน ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวครับ 

โดยทั่วไปในบริษัทเอกชน จะทำ Master Plan แผนแม่บทประจำปีไว้ และมีแผนปฏิบัติการ Action Plan รองรับ ในแผนปฏิบัติการนี้ สามารถมองเห็น Action Plan เป็นรายสัปดาห์  รายเดือน รายไตรมาส และหากตรวจสอบแผนแล้ว พบว่า การดำเนินการตาม Action Plan มีปัญหาในก็จะทำการปรับ Action Plan ทันที

บางบริษัท จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม Action Plan ในการประชุมประจำเดือน และมีการ update แผนปฏิบัติการทันทีหลังจากที่มีการประชุมประจำเดือน 

ฉะนั้นถ้าถามว่า "HR Action Plan ต้องมีอะไรบ้าง  ทำบ่อยแค่ไหน"คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาขององค์กร ถ้ามีปัญหามาก และรุนแรง Action Plan ก็จำเป็นต้อง ทำบ่อย แก้ไขบ่อย เพื่อขจัดปัญหาอาจจะทำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน

และขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหาร ถ้านโยบายบริหารกำหนดให้ทำทุกเดือน ทุกสามเดือน ทบทวนแผนทุกหกเดือน ก็ต้องทำตามนโยบาย ครับ  บางบริษัท นิ่งแล้วไม่ค่อยมีปัญหา อะไร ก็ทำอย่างน้อย ปีละครั้งแต่จะมีการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผน รายงานผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

เมื่อครั้งที่ผมยังเป็นหัวหน้างานในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ผมกำหนด นโยบายหน่วยงาน HR ที่ผมดูแลให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งมีการแชร์ความรู้ ให้มีการเรียนรู้จากปัญหาองค์การ นำมาเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการ และสอนทีมงานให้มีความรู้ และแชร์ความรู้ที่ได้กับหน่วยงานผลิต/บริการ และหน่วยงานประกันคุณภาพเป็นต้น 

ผมก็ทำ Action Plan แยกเป็นกระบวนการ ๆ ไป และตรวจสอบแผนทุกวัน ตอนทำใหม่ ๆ ก็ทำทุกวัน จนกระทั่งอยู่ตัวก็ทำตามระบบของบริษัท คือทำแผนใหญ่ ปีละครั้ง มีการทบทวนทุกเดือน และทำแผนปฏิบัติการรองรับ ในแผนปฏิบัติการ จะระบุไว้เสมอว่า จะทำการตรวจสอบแผนนี้ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน รายงานผลการดำเนินการตามแผน เดือนละครั้ง ครับ

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของแผนประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้คือ :-

 • ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
 • กลยุทธ์ที่จะทำให้วัตถุประสงค์
 • ระบุถึงจุดประสงค์ที่เป็นปริมาณและคุณภาพ
 • ระบบเงื่อนไขภายในของแผนและสภาพแวดล้อมของแผน

หวังว่าคงได้คำตอบ และความรู้นำไปสร้างประโยชน์ต่อการทำงานน๊ะครับ 

 

ขอให้โชคดี

อยากดูตัวอย่าง Action Plan ระยะเวลา 1 ปีคะ

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี ขอบคุณมาก

ช่วยบอกความหมาย " มาตรการ (procedures) " ข้อจำกัด หรือลักษณะเฉพาะ

ผมมี Slide การสอนของ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา จาก SCG ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thaiskillplus ท่านบรรยายหลักสูตรนี้ได้เข้าใจง่าย ๆ

มีการให้ฝึกปฏิบัติทำ Action plan กันจริง ๆ มีัตัวอย่างที่ชัดเจน อบรมแล้วเห็น

ภาพของการทำ Action plan ทั้งหมด ที่สำคัญบรรยากาศการอบรมสนุกมาก

ทำให้ผมเลิกอคติกับการอบรมเรื่องหนัก ๆ ไปเลยครับ อาจารย์เป็นกันเองและ

เป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์ที่เหนือชั้น ลองเข้าดูไปใน blog ของผมครับ