ต้องการเป็นครอบครัวอุปการะ

จุ๋ม
ดิฉันและสามีไม่สามารถมีบุตรได้ ฐานะการงานมั่นคง ปัจจุบันรับเด็กมาเลี้ยงดู 1 คน  และต้องการเป็นครอบครัวอุปการะเด็กๆ ที่ พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้  ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร  และติดต่อหน่วยงานไหน
คำตอบ
not yet answered
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
ก่อนอื่นต้องขอโทษคุณจุ๋มด้วยที่มาตอบคำถามของคุณช้าเกินไป ปานนี้คุณคงรับบุตรบุญธรรมมาอุปการะเรียบร้อยแล้ว....
เมื่อใช้คีย์เวิร์ด "บุตรบุญธรรม" ก็จะได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งที่จะตอบข้อสงสัยของคุณได้ ดังนี้
"การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
        การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
        หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
        1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15 ปี
        2. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้ความยินยอมด้วย
        3. กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
           - บิดาและมารดา กรณีที่มีทั้งบิดาและมารดา
           - บิดาหรือมารดา กรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือถูกถอนอำนาจการปกครอง
           - กรณีไม่มีผู้ให้ความยินยอม ผู้แทนโดยชอบธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาล ให้มีคำสั่งให้มีการรับเด็กเป็น
    บุตรบุญธรรมก็ได้
           - กรณีผู้เยาว์ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลหรือสถาบัน ซึ่งทางราชการหรือองค์การปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นรับรองในการจัดตั่งขึ้น หรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลใดมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    ต้องได้รับความยินยอมของผู้รับผิดชอบในกิจการสถานพยาบาล หรือของบุคคลดังกล่าว
        4. ผู้จะรับบุตรบุญธรรม หรือผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน
    แต่หากมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำอนุญาตแทนคือ
           - คู่สมรสไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้
           - คู่สมรสไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครได้รับข่าวคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
        5. ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่ จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้
    เว้นแต่จะเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น
        ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
    (กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ )
    - ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขต
    แห่งใดก็ได้
    - ผู้รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมที่มีคู่สมรส ต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม
    (กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ )
    - ผู้ที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร(รวมทั้งชาวต่างประเทศ) ให้ยื่นคำขอ ณ ศูนย์
    อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรมประชาสงเคราะห์) และสำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่นยื่นคำขอ
    ต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด พร้อมหนังสือยินยอมจาก
    บุคคลผู้มีอำนาจให้ความยินยอม
    - ชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาถาวรอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอผ่านหน่วยงานประชาสงเคราะห์หรือ
    องค์การสังคมสงเคราะห์ที่รัฐบาลของประเทศนั้นมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องบุตรบุญธรรม
    - เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วให้ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุธรรม ยื่นคำร้องขอ
    จดทะเบียนต่อนายทะเบียนดังกล่าว
    - ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรส ต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม
    - เด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องลงนามในช่องผู้ร้องขอจดทะเบียนด้วย
        ประโยชน์ที่เกิดจากการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
    - ผู้เป็นบุตรบุญธรรม มีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุล และมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรม
    ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรม
    - ผู้รับบุตรบุญธรรม มีอำนาจปกครองให้ความอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมและถือว่าบุตรบุญธรรมเป็น
    ผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมเสมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายนับแต่วันจดทะเบียน
    - บิดามารดาโดยกำเนิด หมดอำนาจปกครองนับแต่วันจดทะเบียนแต่ไม่ขาดจากการเป็นบิดามารดาและ
    บุตรบุญธรรมไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่กำเนิดมา
        หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
    - บัตรประจำตัวประชาชน
    - หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ( กรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ )"
" การขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
    การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
    หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
    1. จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย
    2. จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษาของศาล
    ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนขอเลิกรับบุตรบุญธรรม
    (กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ)
    1. การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
    (กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว)
    - ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้เป็นบุตรบุญธรรม ตกลงยินยอมเลิกเป็นบุตรบุญธรรม โดยยื่นคำร้องขอ
    จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขต ให้นายทะเบียน
    จดทะเบียนให้
    (กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
    - ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอ
    กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขต
    - บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม ต้องมาให้ความยินยอม
    - บุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องลงนามให้ความยินยอม
    2. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำพิพากษาของศาล กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ฝ่ายที่ต้องการ
    เลิกอาจไปฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลสั่งเลิกได้ แต่ต้องมีเหตุผลที่สมควร
    หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
    - บัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม"
[PDF]
พระราชบัญญัติ การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม ... จดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ...
www.dsdw.go.th/rule/t_por2.pd
f

หนูไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เกิดหนูเคยอยู่กับปู่ แต่ปู่ไม่มีเงินจะส่งเรียน

ตอนนี้ปู่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด หนูจึงต้องมาอาศัยบ้านเพื่อนอยู่แต่ที่บ้านเพื่อนก็มีภาระหนักหนูเกรงใจเขามาก และเขาจะย้ายบ้านไปอยู่ห่างจาก รร และหนูก็ต้องหาที่อยู่ใหม่

ปัจจุบันหนูทำงานขายของตามร้านอาหาร เพื่อจะเอาเงินมาเป็นค่ารถมา รร ค่าข้าว

และที่สำคัญหนูจะต้องหาเงินมาเป็นทุนการศึกษาในปีต่อไป ตอนนี้ชีวิตหนูสับสนมากถ้าหนูมีเงินไม่พอที่จะเรียนต่อ และอนาคตหนูก็ไม่ได้เรียนหนังสือ หนูไม่มีปัญาที่จะส่งตัวเองเรียนแล้ว ปัญหาหนูมีมากมายหนูอยากได้ความช่วยเหลือ หนูจะทำอย่างงัยคะ

ถ้าท้านอ่านอาจไม่เชื่อ เพราะบางคนอาจต้องการแต่เงินแต่สำหรับหนูแล้วหนูต้องการ

การศึกษา ต้องการอนาคตที่ดี หนูมีแค่ปู่ที่อยู่คนละจังหวัดติดต่อก็ยากหนูอยากทำงานดีดีมีอนาคตที่ดีอยากเลี้ยงปู่ให้สบายหนูไม่อยากให้ปู่ลำบากที่ต้องออกไปขายกาแฟตามตลาดนัดบางวันก็ขายไม่ได้ หนุจะทำอย่างงัยดีคะ มีใครคอยช่วยให้คำปรึกษาได้บ้าง

หรือมีวิธีใดที่หนูจะได้รับบ้าสงคะ หนูชื่อ สุนิสา ชื่อเล่นชื่อหมวย ปัจจุบันอายุ 14ปี

0820253635 0829563991 [email protected]

หนูไม่มีหนทางไหนแล้วคะ โปรดช่วยหนูด้วยหนูมีความจริงใจจริงๆนะคะไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาหนูไม่อยากหลอกตัวเอง

ขอบคุณนะคะ

อยากมีคนช่วยเหลือมากๆๆๆๆคับเพราะตอนนี้ผมกำลังจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยปี2553ซึ่งคณะที่ผมเลือกไว้คือเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวและแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งค่าเทอมสูงมากๆๆๆแต่ผมมีความสนใจที่จะเรียนมากเพราะเป็นสาขาที่มั่นคงและสามารถได้ช่วยเหลือคนได้จริงๆวอนผู้ใจบุญทุกท่านได้โปรดนำข้อความที่ผมลงไว้เอาไปพิจารณาด้วยนะคับ ผู้ใจบุญทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามประวัติผมได้ที่เบอร์0801672499 OR [email protected] ขอบพระคุณผู้ใจบุญไว้ล่วงหน้า

หนูอายุ 19 ปี จบ ปวช เเล้ว ไมมีเงินต่อ

อยากมีพ่อหรือเเม่บุญธรรม มากค่ะ

อยากดูเเลกันเเละกัน ตลอดอไปจังเลย

ยามเจ็บไข้

หนูเป็นเดกดี พ่อกะเเม่เเยกทางกันตั้งเเต่เด็กค่ะ

อยากเจอคนใจบุญจัง

[email protected] เเละ [email protected]

สวัสดีครับ ผมชื่อหนึ่ง อายุ17ปีครับ

ผมอยากมีคุณพ่อ-แม่บุญธรรมใจดีรับเลี้ยงดูผมครับ ตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับน่าคนนึงที่เป็นญาติ

ผมไมมีความสุขเลยคับ

ผมกำลังรอท่านที่ใจดีมาดูแลคับ ผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี และไม่ทำให้ท่านเสียใจคับหนูรออยู่คับ เบอร์โทร 0896889451 คับ

ดิฉันเป็นข้าราชการ อยู่ อบต. ท่าแค จ.ลพบุรี ได้ ลงพื้น เก็บประวัติ เด็กด้อยโอกาส ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ ในตำบล

ซื่งมีเด็ก ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก แต่มีอยู่รายหนึ่ง ได้รับภัยสังคม ถูกพ่อของตนเองข่มขืน มาตั้งแต่ ป.4 ปัจจุบันเด็กขึ้น ม.1 แล้ว เด็กน่าสงสารมาก พฤติกรรมเรียบร้อย แต่ ซืมเศร้า แม่แยกทางไป เด็กอยู่กับพ่อที่มีพฤติกรรม ติดสุรา

ต้องการหาครอบครัว อุปการะ ให้เด็กได้มีชีวิต ใหม่ ได้รับการศึกษา เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป

คุณเจ้าหน้าที่ อบต.ขอให้เข้าไปดูรายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือจาก "มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก" ของครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ที่ www.fblcthai.org หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2574 1381 หรือ 0 2574 6162 รับรองได้รับการช่วยเหลือแบบทันทีทันใด ประมาณว่า ONE STOP SERVICE

คุณเจ้าหน้าที่ อบต. สามารถติดต่อ ครูหยุยได้ที่ blog ครูหยุย ใน gotoknow ก็ได้เช่นกัน gotoknow.org/blog/kru-yui