แนวทางการพัฒนาบุคลากร

    ผมกำลังมีแนวความคิดในเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยผนวกเอากระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนางานเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีแนวความคิดจาก 3 เรื่องคือ

  • ผมได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัย 1 เรื่องเกี่ยวกับ ICT เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนางาน ICT
  • กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ของ ศนจ. จึงจะพยายามให้บุคคลเหล่านี้ เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่เริ่มแรก จะได้แลกเปลี่ยน และเรียนรู้เรื่องการวิจัยไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้และประสบการณืในเรื่องการวิจัย
  • บุคลากรที่มาร่วมกระบวนการวิจัย จะทราบผลการวิจัย และ นำผลไปพัฒนางาน ICT ของตนเอง

    ดังนั้น แนวคิดนี้ จึงเป็นการผนวกทั้งเรื่อง วิจัย พัฒนา และพัฒนาบุคลากร เข้าด้วยกัน
    อาจารย์ มีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับแนวคิดนี้

คำตอบ

เรียนท่านศรีเชาวน์ พี่ว่าแนวคิดดังกล่าว

            1. เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นการพัฒนาแบบเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) บวก  ฝึกปฏิบัติขณะทำงาน (On-the-job Training) และเป็นการปูพื้นฐานด้านการวิจัยให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ และสามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานได้ และยังสามารถเก็บเกี่ยวผลงานประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้อีก พี่ว่าเป็นการพัฒนาแบบครบวงจรจริง ๆ ขอส่งกำลังใจไปช่วยให้รีบดำเนินการเร็วๆ ถ้ามีโอกาสขอเข้าไปเรียนรู้รูปแบบด้วย       

        2.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ของ ศนจ. กจ.เคยสำรวจไว้บ้าง หากท่านศรีเชาวน์ ประสงค์จะได้ขอมูลส่วนนี้ พี่จะจัดส่งให้