ระหว่างทดลองงาน เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

วสันต์
 สวัสดีครับ อาจารย์  ผมทำงานฝ่ายบุคคล ได้ไม่นาน บริษัทมีโจทย์มาให้ผม  แต่ผมไม่แน่ใจ จึงขอเรียนถามอาจารย์  ว่า  บริษัทจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานใหม่ อยู่ในระหว่างทดลองงาน เพราะแนวโน้มบริษัทมีปัญหาด้านต้นทุน เพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ดี พนักงานทำงานมาได้สองเดือนแล้ว ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ครับ
คำตอบ
ปีนี้ สภาวะเศรษฐกิจ ไม่ดี สถานการณ์อาจแย่คล้ายปี พ.ศ. 2540 ธุรกิจหลายแห่งจะประสบปัญหาความไม่คล่องตัวทางการเงิน ประสบภาวะกำไรน้อยลง ขาดทุน ลดต้นทุน งดการจ้างงาน ลดกำลังคน เลิกจ้าง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ มีเขียนและเรียบเรียงไว้แล้วในบล็อคปัญหาของประเทศ ที่คนไทยควรรู้ 

กลับมาประเด็นการเลิกจ้างพนักงานใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองงาน ซึ่งทำงานยังไม่ครบ 120 วัน กำลังจะกลับมาเป็นประเด็น hot ของหลายสถานประกอบการ การเลิกจ้างที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์/การถูกฟ้องร้อง หรือเสี่ยงต่อการแพ้คดี นำมาซึ่งการสูญเสียอีกมากมาย นั้น  การเลิกจ้างจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบรู้ มีคุณธรรม มีเหตุมีผล รู้จักประมาณการ และมีภูมิคุ้มกันมีแผนรองรับไว้ล่วงหน้า

 การเลิกจ้างพนักงานซึ่งไม่มีความผิด แต่เลิกจ้างเพราะเหตุผลที่เป็นปัญหาของบริษัท หรือของนายจ้างมีปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการ หรือหน่วยงาน ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกด้วยครับ  การเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งงวดค่าจ้าง ต้องแจ้งเป็นหนังสือ และสาเหตุของการเลิกจ้างจะต้องระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้าง  จะเป็นลูกจ้างใหม่ ลูกจ้างเก่า ต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน   ถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าหนึ่งงวดค่าจ้าง บริษัทจะต้องจ่ายเงินทดแทนการที่เลิกจ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า 

อาจารย์ครับ ถ้าปฏิบัติแบบไม่มีคุณธรรม พนง.ที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน (90-119วัน) บริษัทสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ให้ผ่าน เพื่อไม่ให้มีการจ่ายค่าชดเชยได้ ใช่ไหมครับ

เป็นสิ่งที่ดิฉันกำลังประสบเลยค่ะ  จึงขอเรียนปรึกษาเพิ่มเติมนะคะ 

เนื่องจากดิฉันอยู่ในระหว่างทดลองงาน  ระยะเวลา 4 เดือน  แต่นายจ้างมาแจ้งบอกเลิกจ้างในระยะกลางเดือนของเดือนที่ 3  ด้วยเหตุผลว่าบริษัทแม่ที่ต่างประเทศไม่อนุมัติให้มีตำแหน่งที่ดิฉันกำลังปฎิบัติอยู่อีกต่อไป 

 เมื่อสอบถามถึงผลการปฎิบัติงาน  นายจ้างยืนยันว่าเรียบร้อยเป็นยอมรับได้ดี   

แต่ทั้งนี้ฝ่าย HR เสนอว่า  ควรให้ดิฉันทำหนังสือลาออก  เพื่อไม่ให้เสียประวัติ  แต่ดิฉันไม่เห็นด้วย  และได้ร้องขอให้ทางบริษัท   ออกหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุของการเลิกจ้าง  พร้อมทั้งรับรองผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง  เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานในอนาคต  เพราะดิฉันมั่นใจว่า  คนส่วนใหญ่เมื่อเห็นประวัติการทำงานเพียงแต่ 4 เดือนแล้วมาสมัครงานใหม่  อาจเข้าใจผิดว่าดิฉันไม่ผ่านการทดลองงาน จึงทำให้ดิฉันต้องการหนังสือรับรอง  เพื่อใช้เป็นคำตอบต่อข้อสงสัยใดๆ อันอาจมีได้

ขณะนี้  นายจ้างยังมิได้สรุปว่า  จะสามารถทำหนังสือตามคำขอได้หรือไม่   และดิฉันจะได้รับสิทธิ์ใดบ้าง

 อนึ่ง  จากคำตอบของอาจารย์ด้านบน  ทำให้ดิฉันทราบว่า  สิทธิ์อันพึงได้รับ  มีดังนี้ 

1. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

2. เงินชดเชย 

แต่ไม่ทราบว่าจะหาเอกสารประกอบข้อกฎหมายที่ระบุสิทธิ์ดังกล่าวได้จากที่ใดบ้างคะ  ดิฉันจักได้ศึกษาและนำมาอ้างหากนายจ้างปฏิเสธการให้สิทธ์นั้น

 ขอบพระคุณมากค่ะ  

 

 

 

 

ตามที่คุณ MAEKOB  หารือเรื่องการที่นายจ้างจะเลิกจ้างหลังจากทดรองงานมาได้ประมาณสามเดือนครึ่งนั้น ถ้ามองเจตนาจริงๆแล้วเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลุกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้

         (1) ลุกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยการคำนวณเป็นหน่วย

          ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 02 221-6872,02 221-6835,02 221-6875

ขอบคุณค่ะ  ที่กรุณาให้ความเห็น  ตอนนี้ทาง HR แจ้งว่าจะออกหนังสือรับรองการทำงานให้  โดยดิฉันได้ย้ำขอให้ระบุถึงเหตุผลของการเลิกจ้างด้วย 

ส่วนเรื่องสิทธินั้น  ทาง HR แจ้งว่าจะได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  1 เดือน  แต่ไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหาย  เนื่องจากทำงานมาไม่ครบ 120 วัน

ซึ่งดิฉันได้แย้งไปว่า  ในกรณีที่ไม่ผ่านการทำลองงาน ถูกต้องที่จะได้ไม่ได้รับค่าชดเชย  แต่หากการเลิกจ้างที่มีเหตุมาจากบริษัทเอง  ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง  ดิฉันสมควรได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายมิใช่หรือ

HR ยืนยันว่าดิฉันทำงานไม่ถึง 120 วัน ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิดังกล่าว

อนึ่ง ดิฉันกำลังรอรับหนังสือรับรองนั้น  เพื่อให้แน่ใจว่ามีสาระสำคัญ ที่แสดงเหตุผลการบอกเลิกจ้าง หรือไม่ อย่างไร  

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

 

ดิฉันมีสัญญาจ้างงานระยะเวลา  3 ปี เริ่มงาน 1 มิ.ย. 50 ในสัญญาระบุว่า 1 มิ.ย. 50 - 30 ก.ย. 50 คือการทดลองงาน ปรากฎว่าวันนี้ 22 ตุลาคม 50 แล้วเพิ่งมีการแจ้งว่าดิฉันไม่ผ่านการทดลองงานค่ะ งงมากเลย ควรทำไงดีคะ มันเกิน 120 วันแล้ว ดิฉันทวงถามไปก็บอกกลับมาว่า ไม่ได้เงินชดเชยค่ะ เพราะผลงานดิฉันไม่เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา ทำไมเป้นเช่นนั้นล่ะคะ แล้วทำไมไม่แจ้งตั้งแต่เดือนที่ 3 หรือก่อน 120 วัน เนี่ย 31 ตุลาคม 50 ดิฉันก็สิ้นสุดสภาพพนักงานแล้วนะคะ ช่วยตอบปัญหาด้วยนะคะ เท่าที่รู้ทำงานครบ 120 วันแล้วอ่ะคะ ต้องได้ชดเชย 1 เดือนสิคะ แล้วอีกอย่างไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันของเรียนปรึกษาท่านดังนี้

กรณีพนักงานชาวต่างประเทศลูกจ้างประจำ คลอดบุตรได้สิทธิลาคลอด 90 วัน และจะได้รับเงินทดแทนกรณีคลอดบุตรจากบริษัท 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน ใช้หรือไม่ และจะต้องติดต่อแจ้งกับทางประกันสังคมอย่างไรบ้าง

กรณีกองสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าพนักงานสมัครเข้ากองทุน ฯ สะสมเงินได้ประมาณ 3 ปี

และจะขอลาออกจากกองทุนได้หรือไม่ , เพราะฝ่าย HR แจ้งกับดิฉันว่าไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ นอกจากดิฉันจะต้องลาออกจากบริษัทเท่านั้นจึงจะได้รับเงินสะสมจากกองทุน ฯ คืน รบกวนช่วยไขปัญหาให้ด้วยนะค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ผู้ที่ถามคำถาม และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 

ผมแนะนำว่า การถามคำถาม ขอให้ช่วยคลิ๊กไปที่ "สอบถาม"  ระบบ จะตั้งเป็นคำถามใหม่ ให้ จะได้ไม่มาปะปนกับ คำถามที่ได้รับการตอบไปแล้ว ถือโอกาสเริ่มเรื่อง หรือคำถามใหม่ จะสะดวกสำหรับการตอบให้

 

ในกรณีที่คุสารคามถามมาว่า ชาวต่างชาติที่เป็นลูกจ้างประจำ เข้ามาทำงาน  มีข้อสงสัยว่าเกี่ยวกับการประกันสังคม   ผมตอบโดยภาพรวม ดังนี้   อันดับแรก ชาวต่างชาติที่มาเป็นลูกจ้างในประเทศไทย  ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติการภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ ของไทย  รวมทั้งการประกันสังคมก็เช่นกัน  จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งการขึ้นทะเบียน การส่งเงินประกันสังคม และการใช้สิทธิ เป็นไปตามกฎหมายไทยทั้งหมดครับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานประกันสังคมได้เลย  หรือจะเข้าไปที่เว็บของประกันสังคมก็ได้ครับ

 

สำหรับคุณเพชรบุรี ศรีสมรถามมาว่า "กรณีกองสำรองเลี้ยงชีพ ถ้าพนักงานสมัครเข้ากองทุน ฯ สะสมเงินได้ประมาณ 3 ปี และจะขอลาออกจากกองทุนได้หรือไม่ , เพราะฝ่าย HR แจ้งกับดิฉันว่าไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ นอกจากดิฉันจะต้องลาออกจากบริษัทเท่านั้นจึงจะได้รับเงินสะสมจากกองทุน ฯ คืน

ตรงนี้ ต้องไปศึกษาดูถึงข้อตกลง ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ว่า ตกลงกันไว้อย่างไร  ก็ให้ปฏิบัติตามนั้นครับ  ข้อตกลงดังกล่าว แต่ละองค์การ จะไม่เหมือนกัน น่าจะขอดูสัญญาข้อตกลงที่ตอนแรกเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร ครับ  ตรงนี้ ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ต้องถามทางฝ่ายบุคคลของท่านดูอีกที

 

 

 

การไม่ผ่านทดลองงาน ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรค่ะ

อาจารย์ ค๊ะ ดิฉันมีข้อมูลสอบถามดังนี้ค่ะ

1.น้องชายของดิฉันทำงานที่บริษัทฯแห่งหนึ่งมาประมาณ 12 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 52 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเชิญไปพูดคุย ทำนองว่าผลงานไม่ได้คุณภาพ ทางบริษัท ไม่ต้องการให้ทำงานต่อไป และให้เขียนใบลาออก  น้องชายของดิฉันควรทำอย่างไรดีค๊ะ

อยากได้แบบฟอร์ม จดหมายเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย

ชอบคุณค่ะ

ถ้า นายจ้าง ตกลงให้ ทดลอง ระยะ 110 วัน เเล้ว ลูกจ้าง ไม่ผ่าน การทดลอง จะ ได้ เงินชดเชย จากนายจ้าง ไหม ครับ ?

เเละผมมี หนังสือ สัญญาว่าจ้าง ให้ อาจารย์ ตีความ ... ให้หน่อยว่า มัน เป็นธรรมต่อ ลูกจ้างหรือปล่าว เเละ ทางลูกจ้าง มีอะไร เรียกร้องได้บ้าง ครับ เดี๊ยว ต่อ ไฟล์ หนังสือว่าจ้างมาทางเมล์

อาจารย์ยม

เรื่องค่าชดเชย กับการถูกเลิกจ้าง จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ คลิ๊กเข้าไปที่ 

  1. http://gotoknow.org/ask/yom-nark/10470
  2. http://gotoknow.org/ask/yom-nark/5923
  3. http://gotoknow.org/ask/yom-nark/10369 

เว๊ปลิ้งค์ดังกล่าวพอจะมีข้อมูลที่เป็นตำตอบที่ต้องการครับ เพราะเคยมีคนถามมาและผมตอบไว้แล้ว  ส่วนเรื่องการตีความหนังสือสัญญาจ้าง  น่าจะพิจารณาหรือให้ตีความก่อนลงนาม หรือก่อนทำสัญญา   ผมแนะนำให้นำเอกสารสัญญาดังกล่าว ไปปรึกษาได้ที่ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานฯ หรือไปที่ศาลแรงงานของทุกจังหวัด หรือไปที่ศาลแรงงานกลางก็ได้  เขามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เที่มีเวลา มีความรู้ ความสามารถให้คำปรึกษาหารือได้เป็นอย่างดี

จะทำการสิ่งใดก็ตาม ขอให้ ศึกษาให้รอบรู้จะเป็นการดี ดั่งที่ถามมา  ให้มีคุณธรรม สมเหตุสมผล รู้จักประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครับ

ขอให้โชคดี

อาจารย์ยม

เรื่องค่าชดเชย กับการถูกเลิกจ้าง จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ คลิ๊กเข้าไปที่ 

  1. http://gotoknow.org/ask/yom-nark/10470
  2. http://gotoknow.org/ask/yom-nark/5923
  3. http://gotoknow.org/ask/yom-nark/10369 

เว๊ปลิ้งค์ดังกล่าว มีข้อมูลที่เป็นตำตอบที่ต้องการครับ เพราะเคยมีคนถามมาและผมตอบไว้แล้ว 

ส่วนเรื่องการตีความหนังสือสัญญาจ้าง  น่าจะพิจารณาหรือให้ตีความก่อนลงนาม หรือก่อนทำสัญญา  

ผมแนะนำให้นำเอกสารสัญญาดังกล่าว ไปปรึกษาได้ที่ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานฯ หรือไปที่ศาลแรงงานของทุกจังหวัด หรือไปที่ศาลแรงงานกลางก็ได้ 

ที่นั่น มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ที่มีเวลามากพอ มีความรอบรู้ มีทักษะมีความสามารถให้คำปรึกษาหารือ ได้เป็นอย่างดี

จะทำการสิ่งใดก็ตาม ขอให้ ศึกษาให้รอบรู้จะเป็นการดี ดั่งที่ถามมา  ให้มีคุณธรรม สมเหตุสมผล รู้จักประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครับ

ขอให้โชคดี

การเลิกจ้างพนักงานทดลองงานก่อนครบกำหนดสัญญาจ้าง

รบกวนขอหนังสือรับรองการทำงานค่ะ