น่าจะเป็นทางออกได้หรือไม่ครับ ?

เรื่องที่สังคมเราอาจจะขัดแย้งกันต่อไปในภายหน้า กรณีบรรจุพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญครับ  ผมอยู่ข้างความหลากหลาย แน่นอน   หากผมมีโอกาสเสนอข้อความอยากจะใช้ข้อความว่า
                 "ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยึดมั่นในหลักธรรมแห่งศาสนา การกระทำการบิดเบือน เปลี่ยนแปลง อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดี จะกระทำมิได้  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายบัญญัติ"
         
         "ประชาชนชาวไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา  มีหน้าที่ทำนุบำรุงศาสนา และศาสนาทุกศาสนาย่อมได้รับคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้"
          "ผู้ใดแสดงออกถึงการดูหมิ่นเหยียดหยาม กีดกันหรือกระทำการอันไม่สมควรแก่ศาสนา  รูปเคารพ สัญลักษณ์อื่นใดอันสื่อความได้แห่งศาสนาใดๆ จะกระทำมิได้และต้องถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายบัญญัติ"
             ผมว่าสามมาตรานี้น่าจะพอป้องกันการทำลายศาสนาและเบียดเบียนกันระหว่างผู้คนต่างความคิด  และยืนยันได้ถึงหลักธรรมที่ประเทศชาติจะต้องส่งเสริม  และนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนห่วงใยอยู่แต่ไม่ทราบจะใช้ข้อความไหนเป็นการเหมาะสมดี
             ผมเข้าใจในความห่วงใยของผู้คนที่ห่วงจริยธรรมและพุทธธรรมครับ
             และก็เข้าใจว่าเราต้องยอมรับหลักธรรมอื่น ๆของศาสนาอื่น ๆ ด้วย คนส่วนน้อยต้องรับรองในเสรีภาพและความเท่าเทียมกันบนผืนดินนี้ครับ
คำตอบ
not yet answered
Man In Flame

ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคนขอรับ อาจไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเท่าไหร่นัก แต่จะระบุไว้ในรัฐธรรมนุญหรือไม่เราก็ควรมี Budtechado water VDO

Hado (life force energy)experiment. How human thought forms and words, change the molecular structure of water. Performed in Japan at Dr. Masaru Emoto's Laboratory, I.H.M. Co., LTD All rights reserved. Displayed as an Licensed Hado Instructor.

Hado Video how are frozen water crystal VDO

masaru emoto VDO

ไอสไตน์กล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ หลังจากชมวีดีโอข้างต้นแล้วทำให้เกิดความคิดว่า ทำไมเราไม่จัดตั้ง ศูนย์ทดลองพุทธศาสตร์แห่งชาติ (Budtec)ขึ้นเพื่อทำการค้นคว้าด้านพุทธศาสตร์โดยเฉพาะ แบบที่สวทช. มี Nectec Biotec Mtecและ Nanotec บ้าง ในเมื่อเรามีของดีอยู่กับตัว ทำไมเราไม่ประกาศให้โลกรู้ แบบที่ dr. masaru ได้ทำให้โลกยอมรับ Keep Buddhist Alive โดยที่ไม่ต้องไป convert ใคร หรือขยายศาสนจักรไดๆ

 

Tank: So what do you need? Besides a miracle.
Neo: Guns. Lots of guns.Trinity: Neo, no one has ever done anything like this.
Neo: That's why it's going to work.

Keep Buddhist Alive
Keep Buddhist Alive ......

 

mr. สุมิตรชัย คำเขาแดง
เราต้องการปืนจำนวนมาก หรือว่าคนใช้ปืนเป็น จำนวนมาก  ๆ กันแน่ครับ

Jokes With Albert Einstein - Part 1

เราน่าจะแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงเวทย์มนต์ขึ้นแบบ แฮรี่พอตเตอร์ด้วยครับ '(^---------------^)'

Man In Flame

I need more Gun & Gun User.

It my Gun....... '(^-----^)'