วิธีใช้จ่ายเงินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ติ๊ก

นมัสการพระคุณเจ้าค่ะ

หนูเคยอ่านผ่านตาเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเกี่ยวกับการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้จ่าย เช่น เพื่อบำรุงศาสนา เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา สงเคราะห์ญาติ ฯลฯ หนูเห็นว่ามีประโยชน์มาก อยากให้เพื่อนๆได้ทราบบ้าง รบกวนพระคุณเจ้าแนะนำค่ะว่าหนูจะสามารถค้นคว้าได้ที่ไหนค่ะ

กราบขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ

คุณโยม...

วิธีใช้จ่ายเงินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หัวข้อที่ตั้งไว้ไม่มีโดยตรง แต่หมวดธรรมอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้....

ซึ่งในเน็ตก็สามารถค้นหาอ่านได้ไม่ยาก...หรือหนังสือธรรมะทั่วๆ ไป ก็มีมากมายในท้องตลาด...

ถ้าสนใจก็ ลองไปหาหนังสือชื่อ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺดต) ...เฉพาะชื่อผู้รวบรวม ถ้าหนังสือเก่าๆ ก็อาจเป็น พระธรรมปิฎก หรือ พระเทพเวที ...

หนังสือเล่มนี้ ประมวลหมวดธรรมสั้นๆ ไว้ เช่น หน้า150 ข้อ 162 เรื่อง โภควิภาค 4 บอกว่า ให้แบ่งทรัพย์เป็น 4 ส่วน ดังนี้

1.เอเกน โภเค ภุญเชยฺย หนึ่งส่วนไว้ใช้จ่าย

2-3. ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย สองส่วนใช้ลงทุนประกอบการ

4 จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย หนึ่งส่วนเก็บไว้ยามจำเป็น

หรือในหน้า 202 ข้อ 224 มีเรื่อง โภคอาทิยะ 5 จะว่าด้วยการจำแนกการใช้จ่าย.. เป็นต้น

หลวงพี่ก็จะเล่า สิคาลกสูตร ซึ่งมีเรื่องทำนองนี้อยู่ด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่จบ มงคลสูตร ...

คุณโยมค่อยรออ่านก็แล้วกัน....

เจริญพร

กราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าค่ะ
BM.chaiwut
ไม่มีรูป
ติ๊ก
เจริญพร