ใบสมัครtafs

tafs
 • ใบสมัครสมาชิกTAFS ตามมาส่งให้ครับ  ก่อนสมัครกรุณาเข้าไปดูแผ่นพับที่บล็อคของผมก่อนจะดีครับ  จะได้เข้าใจ  และทราบว่าพี่น้องแกนนำมีใครบ้าง 
 • ยินดีต้อนรับครับ
 •  

  สมาชิกเลขที่....................

               ใบสมัคร   สมาชิกเครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย      Thai Asian Friendship Society (TAFS)----------------------------------------  ติดรูปถ่ายที่ไม่เกิน 6 เดือน
                        ชื่อ oนาย oนาง oนางสาว..............................นามสกุล............................ชื่อเล่น.............                               ชื่อยศ(ถ้ามี)...................Name…………..…..Surname………………Nickname………                              เกิดวันที่..........เดือน.........................พ.ศ...................(ค.ศ................)        อายุ..............ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนบ้าน.........................อำเภอ/เขต..........................จังหวัด....................... สถานที่ทำงานชื่อ.............................................................................................................. เลขที่............หมู่ที่.......ซอย...................ถนน.........................ตำบล/แขวง............................ อำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรมือถือ............................โทรศัพท์........................E-mail : ……...…………… ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..........หมู่ที่.......ซอย................ถนน....................ตำบล/แขวง.................... อำเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์.............................        สถานที่ที่สะดวกให้ติดต่อ      oที่ทำงาน      oที่อยู่ปัจจุบัน การศึกษาขั้นสูงสุด     oชั้นประถม     oมัธยม          oปวช.           oปวส.                                oอนุปริญญา   oปริญญาตรี     oปริญญาโท    oปริญญาเอก                          oกำลังศึกษาอยู่ (โปรดระบุ)........................................................... จบการศึกษาขั้นสูงสุดที่(ชื่อสถาบัน).........................................วิชาเอก.................................. ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม/องค์กร  คือ 1............................................2............................................3........................................                                                                ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร         วันที่...........เดือน....................พ.ศ.25........               ผู้ที่แนะนำให้ข้าพเจ้าสมัครชื่อ-นามสกุล...................................................
  คำตอบ
  not yet answered

  ที่บล็อค tafs แล้วเข้าไปไฟล์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นั่นนะครับ

  ขอบคุณครับ

  mr. สุมิตรชัย คำเขาแดง

  ขอบคุณมากครับ