ขอความอนุเคราะห์จาก orchidman

ถึง orchidman

ผมขอความอนุเคาะห์ให้  orchidman ส่งรูปตอนไปทริปรายวิชาการเลี้ยงผึ้ง  ที่มี ก้านกล้วยอยู่ด้วยมาให้หน่อยนะครับ

ขอขอบคุณ orchidman ไว้ล่วงหน้าด้วย

คำตอบ