มาตราฐานการศึกษาของชาติ

Aey
1.อยากทราบที่มาของการสร้างมาตราฐานการศึกษาครับ 2.อยากทราบถึงการพัฒนามาตราฐานการศึกษาของชาติครับ 3.และแนวทางการปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนามาตราฐานการศึกษาของชาติครับ
คำตอบ