อยากจะถาม

สิริกาน 039
อาจารย์ไปเที่ยวกลับใคร
คำตอบ

กับเพื่อน / ญาติ  บางครั้งก็ไปคนเดียว