การนำบล็อกไปใช้หลังการอบรม

คุณครูคิดว่าหลังจากได้รับการอบรมการสร้างบล็อกใช้คุณจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างไร ถึงจะมีผลสัมฤทธิ์เกิดการการเรียนการสอนในโรงเรียนของคุณครู
คำตอบ
จากการที่ทางโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ได้มีการอบรมครูในการสร้าง blog  ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนมี blog เป็นของตัวเองแล้ว   ต่อไปครูเอียดและครูที่ได้เข้ารับการอบรมจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมข้อมูลการแลกเปลี่ยนรู้ของโรงเรียนในทุกหน่วยงานส่งผ่าน    blog เพื่อเล่าเรื่องราวที่ครู นักเรียน หรือผู้บริหาร ได้ปฏิบัติงานแล้วเกิดความภาคภูมิในผลงานนั้นๆ