อัพยากตานี

เรียนพระคุณเจ้า

พอดีว่าผมได้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออก ก็พอเข้ากับเรื่องของ อัพยากตานี ที่กล่าวถึง ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปภิปราย มีอยู่ 10 ข้อ สงสัยว่า ทำไม เพราะหนึ่งคำถามเหล่านั้นปัจจุบันเรายังคงถามตัวเองอยู่มิใช่หรือ

พระคุณเจ้ามีตัวอย่างของการอธิบายคำถามเหล่านั้นหรือไม่

ขอบคุณเป็นการล่วงหน้าครับ สำหรับคำตอบ(มัดมือชกเลยล่ะครับ)

คำตอบ

คุณโยมอุทัย...

อัพยากตานี ? ศัพท์นี้ อาตมาไม่ค่อยคุ้น ... ที่คุ้น ก็ อัพยากฤตปัญหา อัพยกตปัญหา เป็นต้น แต่ เมื่ออ้างถึง ๑๐ ข้อ ก็คิดว่าน่าจะไม่ผิด เช่น... 

โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง

โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด

ฯลฯ

ความเห็นส่วนตัว...

ปัญหานี้ มีคนชอบถามนักคิดนักสอนในสมัยพุทธกาล.. ซึ่งอาจสรุปว่า มีผู้ตอบว่า

ใช่

ไม่ใช่

ใช่ก็ได้ ไม่ใช่ก็ได้

อธิบายไม่ได้

.....นัยเหล่านี้ มีผู้ตอบมามากแล้ว...

คุณโยมคิดว่า สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าของบรรดาชาวเราจะตอบแบบไหน ?

พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงพยากรณ์เรื่องนี้....

................

ส่วนประเด็นที่ว่ามีผู้อธิบายไว้บ้างหรือไม่...

ก็พอมีอยู่บ้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน...ซึ่งหลวงพี่ลองถาม google ดูก็มีอยู่เยอะ... คุณโยมสามารถไปหาได้จาก จูฬมาลุงกยสูตร จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร อัพยากตสังยุต ฯลฯ

ตามที่หลวงพี่ค้นดู วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็พอมีอยู่บ้าง คุณโยมสนใจก็อาจไปโหลดมาอ่านเล่นๆ ได้ 

ปัจจุบันนี้ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ไม่ยาก...

ลองไปอ่านดูก่อน มีเยอะ ถ้าเจอข้อความบางข้อความที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ ค่อย copy มาถามก็ได้...

เจริญพร 

อุทัย อาวรณ์

"ก็พอเข้ากับเรื่องของ "

พิมพ์ผิดครับ

"ก็เจอเข้ากับเรื่อง" ครับ