การจัดการเรื่องการฝึกอบรม

แนน

ขอสอบถามอาจารย์ว่า HR ควรบริหารจัดการเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงาน อย่างไรบ้างคะ  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ขอตัวอย่างแบบการวางแผนด้วยคะ

คำตอบ

คำถามที่ถามมาว่า "HR ควรบริหารจัดการเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงาน อย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด  และขอตัวอย่างแบบการวางแผนด้วย"

 ประเด็นที่ว่า  HR ควรบริหารจัดการเรื่องอบรมให้กับพนักงานเรื่องอะไร บ้าง ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 100%  ทั้งขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาในองค์กร และนโยบายของแต่ละองค์กร การจัดอบรม ก็เหมือน การให้ยากับร่างกาย ครับ 
  1. ยารักษาอาการ เจ็บป่วยทั่วไป ก็คือ หลักสูตรอบรม ที่จัดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านระบบการทำงาน หรือ และแก้ไขพฤติกรรมการทำงานของบุคคคล แต่ละระดับ  การจัดอบรมแบบให้ยารักษาโรคนี้ มักจะต้องหาความจำเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละหน่วยงานเสียก่อน
  2. ยาบำรุง เสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย  ก็เป็นหลักสูตร ที่จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน เพื่อให้คนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  การจัดอบรมแบบให้ยาบำรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนี้ก็เช่นเดียวกัน  ต้องหาความจำเป็นในการอบรม ที่จะต้องได้มาจาก นโยบายของผู้บริหาร ผู้นำ ทีมงาน ว่าในอนาคต ต้องการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางไหน แล้วคนที่เหมาะกับการทำงานในอนาคต จะต้องมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติอย่างไร ก็นำไปออกแบบหลักสูตร ให้เหมาะสมต้องกัน

 

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร อย่าจัดตามแฟชั่น เห็นใครทำก็ทำบ้าง จะเสียเวลา เสียเงินเปล่า   การจัดอบรมให้ได้ผลดีกับบุคลากร และองค์กร จึงต้องจัดให้ถูกกับสภาพปัญหาของระบบ ปัญหาของคนในองค์กรที่คุณทำงานอยู่ โดยให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่องนี้ 

อย่าลืมว่า การให้ยา ต้องให้ ๆ ถูกโรค วิตามินที่กิน ต้องเหมาะกับสภาพร่างกาย เพศ วัย ครับ

 

ที่สำคัญ HR ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ การจัดฝึกอบรม มีคุณธรรม จัดฝึกอบรมด้วยความมีเหตุมีผล  รู้จักพอประมาณ ค่อยเป็นค่อยไป และมีแผนรองรับไว้เสมอ ปัญหาในการฝึกอบรม หาช่องทางหลีกเลี่ยงและมีภูมิคุ้มกันไว้ ครับ 

 

ความรู้เกี่ยวพื้นฐานกับการบริหารการอบรม ที่ HR ควรทราบมีอยู่ตอนท้าย 

 ส่วนตัวอย่างแผนการอบรม มีหลากหลาย ผมคัดมาวางไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง และแนะนำให้เข้าไปค้นคว้าต่อในเว็บที่นำมาวางไว้ให้ และแนะนำให้เข้าไปดูแบบแผนอบรมประจำเดือน ประจำปี ของ PMAT ของ สสท. ของสถาบันเพิ่มผลผลิต ก็สามารถนำมาประยุกต์ได้ และสามารถใช้บริการเขาก็ได้ครับ  

ความหมายของกระบวนการฝึกอบรม

กระบวนการฝึกอบรม หมายถึง "กระบวนการหรือ ขั้นตอนการปฏิบัติในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจน ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้" [1]

 

 

 

การจัดฝึกอบรม คนในองค์กร ควรมีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมเสียก่อน

1.      การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

2.      การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม

3.      การกำหนดโครงการฝึกอบรม

4.      การบริหารโครงการฝึกอบรม

5.      การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

 

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือในหน่วยงาน ว่ามีปัญหา เรื่องใด บ้าง ที่จะสามารถแก้ไขให้หมดไปหรืออาจทำให้ทุเลาลงได้ด้วยการฝึกอบรม โดยรวมไปถึงการพยายาม หาข้อมูลด้วยว่า กลุ่มบุคลากร เป้าหมายที่จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มใด ตำแหน่งงานอะไร มีจำนวนมากน้อยเพียงใด ควรจะต้องจัดเป็น โครงการฝึกอบรมให้ หรือเพียงแต่ส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกองค์การเท่านั้น

 

สำรวจตรวจสอบ สอบถามผู้เกี่ยวข้องดูว่า มีภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุง ด้วยการฝึกอบรม พฤติกรรม ประเภทใดบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรือประสบการณ์

 

ทั้งนี้ สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา และแสดงถึง ความจำเป็น ในการฝึกอบรมอาจมีทั้งที่ปรากฎชัดแจ้ง และเป็นสภาพการณ์ที่ ซับซ้อนจำเป็น ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อค้นหา วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมมีหลายหลายวิธี เช่น การสำรวจ การสังเกตการณ์ การทดสอบ และการประชุม เป็นต้น

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การนำเอาความจำเป็นในการฝึกอบรมซึ่งมีอยู่ชัดเจนแล้วว่า มีปัญหาใดบ้าง ที่จะ สามารถ แก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นด้านใดนั้น มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นหลักสูตร

 

โดยอาจประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม หมวดวิชา หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ ของแต่ละ หัวข้อวิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลำดับหัวข้อวิชาที่ควรจะเป็น ตลอดจนการ กำหนดลักษณะของวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกอบรม

 

ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน และเกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมจนทำให้สิ่งที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขลุล่วงไปได้ หรืออาจทำให้ผู้เข้ารับ การอบรมทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเต็มใจยิ่งขึ้น

 

การกำหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดำเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเขียนออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร ดังที่เรียกว่า "โครงการฝึกอบรม" เป็นการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่เหตุผลความเป็นมา หรือความ จำเป็นในการฝึกอบรม หลักสูตร หัวข้อวิชาต่างๆ วิทยากร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม วันเวลา สถานที่อบรม ประมาณการ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดด้านการบริหารและธุรการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม

 

ทั้งนี้ เนื่องจากการฝึกอบรม เป็นกิจกรรม ที่มี ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และที่สำคัญคือ ผู้บริหารซึ่งมีอำนาจอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของการฝึกอบรม โดยใช้โครงการฝึกอบรมที่เขียนขึ้นเป็นสื่อนั่นเอง

 

การบริหารโครงการฝึกอบรม

สำหรับขั้นตอนนี้ ในตำราการบริหารงานฝึกอบรมบางเล่มระบุเป็นขั้นของ "การดำเนินการ ฝึกอบรม " แต่เนื่องจากผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า ถึงแม้จะดูเหมือนว่าการดำเนินการฝึกอบรมเป็นหัวใจสำคัญ ของการจัดโครงการฝึกอบรม หากแท้ที่จริงแล้วการดำเนินการฝึกอบรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการ ฝึกอบรม เพราะการดำเนินการ ฝึกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้นั้น นอกจากมาจาก วิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ และหลักสูตร ฝึกอบรมที่เหมาะสมแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดการฝึกอบรม ซึ่งเข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม พอที่จะสามารถวางแผนและดำเนินงานธุรการทั้งหมดในช่วง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จึงได้กำหนดขั้นตอนนี้เป็นการบริหาร โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ ครอบคลุมเนื้อหา ที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมควรทราบทั้งหมด

ส่วนในการดำเนินการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการอบรมจะต้องมีบทบาทหลัก ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับ วิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ยังต้องดำเนินงานในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ทำหน้าที่ควบคุมให้การฝึกอบรมดำเนินไปตามกำหนดการ จัดให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะ อันจะช่วยสร้างบรรยากาศ ในการฝึกอบรม ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี มิฉะนั้น อาจไม่สามารถทำให้การฝึกอบรมดำเนินไปตามที่ระบุไว้ใน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควร

การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

ในขั้นตอนของการกำหนดโครงการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบจะต้องคำนึง ถึงการประเมินผลการฝึกอบรมไว้ด้วยว่า จะดำเนินการประเมินผลด้วยวิธีการใดบ้าง โดยใช้เครื่องมืออะไร และจะดำเนินการติดตาม ผลการฝึกอบรมหรือไม่ เมื่อใด ทั้งนี้ เพราะเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะต้อง ทำการสรุปประเมิน ผลการฝึกอบรมและจัด จัดทำรายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาถึงผลของการฝึกอบรม ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการ เองก็จะต้อง นำเอาผลการประเมินโครงการฝึกอบรมทั้งหมดมาเป็น ข้อมูลย้อนกลับหรือ Feedback ใช้พิจารณาประกอบ ในการจัด ฝึกอบรม หลักสูตรเช่นเดียวกัน ในครั้ง/รุ่นถัดไปในขั้นตอนของการหาความจำเป็นใน การฝึกอบรมว่า ควรจะต้องมีการพัฒนา หรือปรับปรุง หลักสูตร หรือการดำเนินการในการบริหารงานฝึกอบรมอย่างไรบ้าง เพื่อจะทำให้การฝึกอบรมเกิด สัมฤทธิผลตรงตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างแบบแผนการอบรม พัฒนาบุคลากรมีหลากหลาย  ด้วยข้อจำกัดของเวลา ของของระบบ gotoknow ผมไม่สามารถ Download หรือ copy นำมาวางไว้ในนี้ได้ แต่ขอแนะนำให้ค้นคว้าเพิ่มเติมและ Download แบบแผนอบรม มาศึกษาเป็นตัวอย่างได้จาก เว็บที่นำมาวางไว้ให้ตอนท้ายของ Blog นี้  หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ถาม และผู้สนใจทุกท่าน [XLS]

1

รูปแบบไฟล์: Microsoft Excel - แสดงเป็นแบบ HTML
1.4 แผนการพัฒนาบุคลากร, 1. พัฒนาสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพเข้าสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1.1เครื่องมือประเมิน LO 1.2คู่มือการประเมิน LO 1.3 มาตรฐาน Lo ...
phdb.moph.go.th/ebookdoc/files/5/74150812.นปฏิบัติฯ48ชุดสรส.(6ตค.).xls - หน้าที่คล้ายกัน

 

กองฝึกอบรม

แผนการพัฒนาบุคลากร ของกองฝึกอบรม กรมส่งเสริมสหกรณ์. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2543. การสัมมนาสหกรณ์จังหวัด(MINI MBA ...
www.cpd.go.th/depart/train/train_2.htm - 12k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - Downloads

Home แบบฟอร์ม. ภาระงาน; แบบฟอร์ม; Contact Us; Links; Home ... Details for แผนฝึกอบรมประจำปี 50 ... Filename, แผนฝึกอบรมประจำปี 50.xls. Filesize, 70.5 KB ...
host.psu.ac.th/mambohosting/kbt/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=54 - 14k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

-------------------------

บรรณานุกรม

 [1] เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "กระบวนการฝึกอบรม" , การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการฝึกอบรม, สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, สำนักงาน ก.พ., ธันวาคม 2532, หน้า 1 

 http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/process.html  

http://host.psu.ac.th/mambohosting/kbt/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=54