การหาประสิทธิภาพของสื่อ

จันทร์จิรา

การหาประสิทธิภาพของสื่อ E1/E2

หายังไงเอ๋ย

ขอบคุณ

คำตอบ