HR Scorecard คืออะไร ขอตัวอย่างแนะนำด้วย

สมใจ

เรียนถามอาจารย์  ในหน่วยงานดิฉันกำลังทำ มาตรฐานการบริหารงานบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecare

 เคยได้ยินแต่ Balance Score Card ส่วน HR Scorecard คือ อะไร ไม่เข้าใจ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ยม ช่วยแนะนำ ยกตัวอย่างให้ด้วยจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

สมใจ

คำตอบ

ในความเห็นของผม อธิบายได้ว่า HR Scorecard เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดผลสำเร็จทางด้านผลประกอบการ ความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน

HR Scorecard เป็นระบบงาน HRM ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล HR Scorecard จึงเป็น

 • ระบบงานที่ก่อให้เกิดผลงานในระดับสูง  (The High Performance Work System)
 • ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ขององค์กร (HR System Alignment)
 • ผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ต้อง บรรลุ (HR Deliverable)
 • ประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Efficiency)
องค์ประกอบของระบบ HR Scorecard
 • มาตรฐานความสำเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Standard for Success)
 • ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  (Critical Success Factors)
 • มาตรวัดและตัวชี้วัดความสำเร็จ  (Measures and Indicators)
 • แผนดำเนินการ(Strategic planning)
 • การตรวจติดตาม ประเมินผล ผลการดำเนินงาน  (Evidence, Application and Reports)
 
วัตถุประสงค์ของ HR Scorecard เพื่อ
 1. เพื่อพัฒนาระบบและสร้างกลไกการประเมินสมรรถนะของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
 3. เพื่อสร้างกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
 4. เพื่อส่งเสริมผลประกอบการ ผลการดำเนินงานขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจต่อระบบการจัดการและการดำเนินงานขององค์กร
 6. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมความกว้าหน้าแก่บุคลากรในองค์กร

กรอบมาตรฐานความสำเร็จ 7 ด้านตามแนว HR Scorecard ได้แก่

1.    ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์องค์กร2.    ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล3.    ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล4.    ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล5.    คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานในส่วนราชการจะใช้แค่ 5 มาตรฐาน  แต่ในส่วนเอกชนที่ผมเคยทำ มีมาตรฐานเพิ่มมาอีก 2 รายการคือ6.    ความพึงพอใจของลูกค้า

7.    ผลประกอบการขององค์การ

 

ขั้นตอนในการนำเอา HR Scorecard เข้าไปใช้ในองค์กร มีดังนี้

 1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
 2. วิเคราะห์ส่วนต่าง(ปัญหา)ของผลการปฏิบัติงานของ HR
 3. กำหนดประเด็นกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. กำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 5. กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางด้าน HR
 6. สำรวจข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 7. ตั้งเป้าหมาย แผนงานรองรับ และเป้าหมายลดหลั่น
 8. ติดตามผลลัพธ์และดำเนินการปรับปรุง
 9. ประเมินผลลัพธ์และประเมินผลปฏิบัติงาน

บรรณานุกรมhttp://www.thailocaladmin.go.th/work/hr/tips_hr/HRSC.htm

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=HR+SCORECARD

 
อาจารย์ยม

คุณสมใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ HR Scorecard ได้จาก สำนักงาน ก.พ.ร. หรือ ที่เว็ป ตอนท้ายนี้ 

 

ขอให้คุณสมใจโชคดี

PPT]

Click to add title

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
HR Scorecard: การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ... HR Scorecard คืออะไร. เครื่องมือแปลง/ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ...
www.prachinburi.go.th/know_center/HR_Scorecard.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

[PPT]

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
ความสำเร็จด้าน HRM. และติดตามประเมินผล. ระดับ. จุดเน้น. ผู้รับผิดชอบ. บทบาท. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในราชการ. www.ocsc.go.th. HR Scorecard คืออะไร ...
herb.tisi.go.th/central/e-learning/ppt/HRS.ppt - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

Slide 1

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
HR-Scorecard. Page 5. HR Scorecard คืออะไร. เครื่องมือสำหรับประเมินผลการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวมของส่วนราชการและจังหวัด ...
www.nidtep.go.th/hr/data/information/HR-Scorecard4Phase.ppt - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
HR Scorecard คืออะไร ... The HR Scorecard : Linking People, Strategy and Performance (Brian E. Becker, Mark A. Huselid and Dave ... 1-3 ปีข้างหน้า คืออะไร ...
www2.djop.moj.go.th/djopintranet/info_news/upload_news/00020-02.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

รัฐประศาสนศาสตร์

Correctional Service Canada - Commissioner's Speeches. Balance Score Card. HR scorecard ด้านการบริหารงานบุคคล · Balance scorecard คืออะไร ...
www.correct.go.th/rachatanpa/ - 82k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

การจัดการทุนมนุษย์

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
HR Scorecard:การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด คืออะไร. คือ การประเมินความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากร ...
www.m-culture.go.th/hrd/file/PMQA/hr-scorecard/management(1).ppt - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
HR Scorecard:. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล. www.ocsc.go.th ... HR Scorecard: การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ... HR Scorecard คืออะไร ...
www.m-culture.go.th/hrd/file/PMQA/hr-scorecard/HR%20Scorecard.ppt - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

สรุปการประชุมสัมมนา

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
เวลา 09.00 – 16.00 น. óóóóóóóóóó. & HR Scorecard คืออะไร. HR Scorecard เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินผลสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ...
www.disaster.go.th/html/develop/data/HR-Scorecard.doc - หน้าที่คล้ายกัน

HR

เรียบเรียงและคัดย่อจาก : Balaced Scorecard คืออะไร. ผศ.ดร.พสุ เตชะรินทร์. วารสารข้าราชการ ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 2546. Balanced Scorecard ...
www.one-stophr.com/articlesHR/show_new.php?id=85 - 46k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
The HR Scorecard : Linking People, Strategy and Performance (Brian E. Becker, Mark A. Huselid and Dave Ulrich,2001) ... HR Scorecard คืออะไร ...
www.dld.go.th/person/hrscorecard/HR_Scorecard_Appraoch.ppt - หน้าที่คล้ายกัน

 

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ในภาคราชการไทย. การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) คือ เครื่องมือ (Tool) ...
www.ocsc.go.th/WebHR/WEB/detail.html - 26k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ... HR SCORECARD (การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) (612 KB) ...
www.ocsc.go.th/project/project_HR_scorecard.asp - 29k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.ocsc.go.th ]

PDAMobiz.com - ข่าวสาร

HR-Scorecard หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างตัวชี้วัดผลงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและมีผลกระทบต่อคุณค่าขององค์กร ...
www.pdamobiz.com/show_news.asp?NewsID=32817 - 74k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

แบบอย่างปฏิบัติ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์

ตอนที่ 1: กรอบความคิดในภาพรวม และผลกระทบจากการใช้งาน HR Scorecard. เกี่ยวกับบทความนี้ ... การดำเนินการจัดทำและติดตั้ง HR Scorecard ในกรมราชทัณฑ์ ...
www.correct.go.th/temp_image/HR1.htm - 88k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

โครงการนำร่องการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ 2547 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) ได้ริเริ่มโครงการนำร่องการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ...
www.correct.go.th/temp_image/HR.htm - 15k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

H

H.R.Scorecard คือ เครื่องมือสำหรับประเมินผลการบริหารงาน ... HR Scorecard ไว้เป็นครั้งแรกในหนังสือชื่อ “The HR Scorecard : Linking ...
www.moe.go.th/webpd/hr.htm - 20k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Amazon.com: The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and ...

Amazon.com: The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance: Books: Brian E. Becker,Mark A. Huselid,Dave Ulrich by Brian E. Becker,Mark A. ...
www.amazon.com/HR-Scorecard-Linking-Strategy-Performance/dp/1578511364 - 148k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

hr scorecard - Business White Papers, Webcasts and Case Studies ...

White Paper, Creating A Scorecard For An HR Function Company: Zigon Performance ... White Paper, The HR Scorecard: The New Way to Measure Your Human Capital ...
jobfunctions.bnet.com/search.aspx?kw=hr+scorecard - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Information Technology Service Center : อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

HR Scorecard ที่มีประสิทธิภาพ, - HR Scorecard คืออะไร - แนวคิดและหลักการกำหนด HR Scorecard - แนวทางในการนำ HR Scorecard ไปใช้ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ...
it.chiangmai.ac.th/ttn.php - 58k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

<<< WELCOME HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT >>>

HR SCORECARD I แผนพัฒนาบุคลากรของ อย. I แผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการ I บทความ / ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร I ทุนการศึกษาต่อ ...
elib.fda.moph.go.th/library/planweb/hrd/hrs.html - 11k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

 

Amazon.co.uk: The HR Scorecard: Linking People, Strategy and ...

Amazon.co.uk: The HR Scorecard: Linking People, Strategy and Performance: Books: Mark Huselid,Brian Becker,David Ulrich by Mark Huselid,Brian Becker,David ...
www.amazon.co.uk/HR-Scorecard-Linking-Strategy-Performance/dp/1578511364 - 79k - 12 เม.ย. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

HR Scorecard of Business Results | workforce.com

References: See how the top 10% of companies compare to the bottom 10% in recruiting, HR practices, outcomes, and business results. (4/6/2001)
www.workforce.com/archive/article/22/12/67.php - หน้าที่คล้ายกัน

Amazon.de: The HR Scorecard. Linking People, Strategy and ...

Amazon.de: The HR Scorecard. Linking People, Strategy and Performance (Harvard Business School Press): English Books: Brian E. Becker,Mark A. Huselid,Dave ...
www.amazon.de/Scorecard-Linking-Strategy-Performance-Business/dp/1578511364 - 70k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Jobsdb.com

รู้จัก HR Scorecard. หลายองค์กรอาจจะรู้จักกับ HR Scorecard กันแล้ว ว่าเป็นเครื่องมือการจัดการยุคใหม่สำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ...
th.jobsdb.com/TH/EN/V6HTML/Home/humanresource_editor3.htm - 8k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

HR scorecard การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล - ลูกช้าง ' 30 ...

Page Visits: 393. HR scorecard การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล. การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อีกหนึ่งกลยุทธ์องค์กรแนวใหม่. HR scorecard คือ ...
gotoknow.org/blog/tinamas/24992 - 60k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

Developing and Using Human Resource Scorecard in the NPO Activities

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
The possible framework for the NPO Human Resource Balanced. Scorecard by methods. Category. Objectives Measure Weighting Actions. Research. • Data gathering ...
www.ilo.org/dyn/empent/docs/F2058129085/HRDscorecard_Forum2002.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

Amazon.fr : The Hr Scorecard: Linking People, Strategy, and ...

Amazon.fr : The Hr Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance: Livres en anglais: Mark Huselid,Brian Becker,Dave Ulrich by Mark Huselid,Brian ...
www.amazon.fr/Hr-Scorecard-Linking-Strategy-Performance/dp/1578511364 - 66k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

How's Your HR Scorecard, from Cognos - Business White Papers ...

Recent research confirms that HR organizations are often unable to describe, manage, or measure human capital as a strategic asset in a way that earns them ...
jobfunctions.bnet.com/whitepaper.aspx?docid=139451 - 32k - 12 เม.ย. 2007 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

SHRM Seminars

Taught by Mark Huselid, coauthor of The HR Scorecard: Linking People, ... You will receive a complimentary copy of The HR Scorecard and The Workforce ...
www.shrm.org/seminars/scorecard.asp - 30k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

<<< WELCOME HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT >>>

HR SCORECARD. แผนพัฒนาบุคลากรของ อย. แผนยุทธศาสตร์พัฒนา ข้าราชการ ... HR SCORECARD I แผนพัฒนาบุคลากรของ อย. I แผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการ I บทความ ...
elib.fda.moph.go.th/library/planweb/hrd/dic_com.html - 25k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
Ranee
ตามมาอ่านสิ่งที่มีประโยชน์ จากคนคุณภาพค่ะ  ขอบคุณค่ะ ราณีอ่าน 3 รอบแล้วค่ะ
JJ
เยี่ยมเลยครับ ท่านยม ตามมาเยี่ยมยาม ครับ
อ.แอ๊ว

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ยม

 • เป็นประโยชน์มากค่ะ หน่วยงานของดิฉันกำลังตื่นตัวเรื่องนี้อยู่พอดี
 • ขออนุญาตจัดเก็บไว้ศึกษาและเผยแพร่ต่อค่ะ

                                              ขอบพระคุณมากค่ะ

อาจารย์ยม

ขอบคุณ อาจารย์ประทุมทิพย์ รศ.นพ.จิตรเจริญ และคุณศุภราภรณ์  ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชม blog ของผม และ ส่งข้อความมาให้กำลังใจ 

หากมีโอกาสหวังว่า ท่านคงให้เกียรติแวะเข้ามาเยี่ยมชมอีก

ขอถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ ไทย  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขและความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป

 

สวัสดีครับ

ตัวเล็ก

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง