project managment

การบริหารโครงการด้าน IT  มีความแตกต่างจากบริหารโครงการด้านอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง อย่างไร

 

คำตอบ
not yet answered
ThinkMan

การบริหารโครงการด้าน IT ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการบริการโครงการทั่วไปเสียก่อน และสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็คือ ผู้บริหารโครงการ IT จะต้องมีความรู้รอบด้านทางด้าน IT ทางด้านที่ตนเองจะต้องบริหารอย่างดี

ณัติ
การบริหารงานก่อสร้างของงานไอที  เป็นงานที่ลเอียดอ่อน ต้องทำไปตามขั้นตอน  ไม่สามารถที่จข้ามขั้นตอนได้  ส่วนการทำโครงการก่อสร้าง  บ้างอย่างเราสามารถทำข้ามขั้นตอนได้   
กิ่งไม้
การบริหารโครงการ  IT นั้น  ผู้บริหารและผุ้ที่รับผิดชอบในการบริหารดครงการจำเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษารายละเอียดของดครงการให้ดี  และจำเป้นต้องศึกษาความเป้นไปได้อย่างลึกซึ้ง  เพื่อไม่ให้ขาดทุนทีหลัง
nong
การบริหารโครงการด้าน IT ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการบริการโครงการทั่วๆไปเสียก่อน  และสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็คือ  ผู้บริหารโครงการ IT จะต้องมีความรู้รอบด้านทางด้าน IT และทางด้านที่ตนเองจะต้องบริหารเป็นอย่างดีเสียก่อนนะ 
นาย ชาญวุฒิ ชัยเจริญ
การบริหารโครงการด้าน IT ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการบริการโครงการทั่วๆไปเสียก่อน  และสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็คือ  ผู้บริหารโครงการ IT จะต้องมีความรู้รอบด้านทางด้าน IT และทางด้านที่ตนเองจะต้องบริหารเป็นอย่างดีเสียก่อนนะ 
นาง นางมยุรี เรืองศรี
การบริหารงานด้าน IT ผู้บริหารต้องมีความรู้ด้าน it คือต้องมีความรู้พื้นฐานทั้งด้านโครงการ และ ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งผู้บริหารไม่จำเป็นต้องลงมือทำแต่ต้องรู้และสามารถแบ่งงานให้ตรงกับหน้าที่ของลูกน้องจึงทำให้งานสำเร็จโดยง่าย
นาย พงษ์เทพ มุททาหัตถากร
การบริหารงานด้าน it สามารถผลคาดคะเนอย่างชัดเจนแสดงถึงวิธีการกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียด
วสันต์

การบริหารโครงการด้าน IT ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการบริการโครงการทั่วไปเสียก่อน และสิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็คือ ผู้บริหารโครงการ IT จะต้องมีความรู้รอบด้านทางด้าน IT ทางด้านที่ตนเองจะต้องบริหารอย่างดี  จริงๆน่ะครับ

  คิดไม่ออกยืมความคิดเค้า

รัตนาภรณ์

สามารถควบคุมเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถค้นหาผู้ดูแลได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากกว่าบริหารโครงการอื่น ๆ

อ.เอก ณ MI

ผมคิดว่าการบริหารโครงการทุกอย่างเหมือนกันครับ คือรู้จักงาน และรู้จักคนครับ

รู้จักงานคือการมีความรู้เชิงลึกในงานที่ตนรับผิดชอบ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยง และแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคไปได้ครับ

รู้จักคนคือรู้จักคนที่เราต้องทำงานด้วยว่าจะต้อง ผลักดันงาน โดยวิธีใด เพราะธรรมชาติคนเรามีจริต ที่แตกต่างกันครับ

การบริหารโครงการ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วัตถุประสงค์ ของโครงการ เราต้องพิจารณา การลงมือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกัน ก็ตัดสินใจเลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็คือ คนและสิ่งเสริมต่างๆโดยเฉพาะ IT and KM

การบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นทางด้าน it หรือ ด้านงานก่อสร้าง มีลักษณะโดยรวมเหมือนกันครับ คือ พิจารณาคนให้เหมาะสมกับงาน(man per job) งานเหมาะสมกับเวลา เพื่อให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด และได้งานออกมาคุ้มค่า หากมีปัจจัยอย่างอื่นมากระทบอาจจะทำให้งานเสร็จไม่ตรงตามระยะเวลาที่วางแผนเอาไว้ เช่น ขาดวัตถุดิบ ขาดคน(เพราะลาออก) หรือปัญหาภัยพิบัติ/ภัยทางการเมือง เศรษฐกิจ  ทำให้โครงการในแต่ละเฟสเสร็จล่าช้า เราจะทำอย่างไร(รับคนเพิ่ม ย้ายคนมาทำงานแทน หรือ ใช้วัตถุดิบทดแทนได้หรือไม่) อาจจะมีปัจจัยอื่นมากระทบ ทั้งที่แก้ปัญหาได้และไม่ได้ จะต้องชลอไว้ก่อนหรือไม่

   หากเป็นการบริหารโครงการทางด้าน it ก็ต้องดูเรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานและโครงการของเรา ดูเรื่องศักยภาพของบุคคลกรที่เรามีอยู่ว่าสามารถทำงานในโครงการนี้ได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องทำอย่างไร จะรื้อระบบเก่าที่มีอยู่เดิมหรือจะวิ่งคู่ขนานกันไป ดปรแกรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาด้าน it เป็นอย่างไร หากท่านต้องการทราบว่ารายละเอียดเรื่องการทำ project management โดยใช้โปรแกรมก็สามารถเริ่นรู้ได้จาก โปรแกรม Microsoft Project management ได้ครับ ลองศึกษาดูนะครับ

การบริหารโครงการ ไม่ว่าด้าใดก็ตาม จะมีส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่ต่างกันอยู่

ส่วนที่เหมือนกัน เช่น มีวัตถุประสงค์ของโครงการ มีกำหนดเวลาที่ต้องเสร็จและส่งในแต่ละขั้นตอน มีการใช้งานทรัพยากรและแรงงาน เป็นต้น

ส่วนที่แตกต่างกันก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน เช่น งานก่อสร้าง งานIT ย่อมต่างกันในรายละเอียด ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแผนดำเนินงาน เช่น การก่อสร้าง งานเทปูน ต้องรอให้ปูน Set ตัว เป้นต้น ส่วนงาน IT ต้องทำกิจกรรมออกแบบจนได้โปรแกรม Spec ก่อน ถึงจะทำการพัฒนางานไปได้ เป็นต้น

แต่โดยรวมแล้ว การบริหารโครงการ จะมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ทำให้งานมีคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่จำกัด และภายในเวลาที่กำหนด ส่วนจะทำได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโครงการนั้น ๆ