นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

น้องวีร์ นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

ตามธรรมเนียม......

เจริญพร

คำตอบ