ขออภัยครับ... ไม่ได้ตอบข้อคิดเห็น

เรียน อาจารย์อนงนาฏ...                                        

  • ขออภัยครับ... ศูนย์รวมข้อมูล Go2Know ไม่ได้แสดงข้อคิดเห็นของอาจารย์
  • ขออนุญาตตอบตรงนี้เลย

ขอขอบคุณอาจารย์อนงนาฏ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ชีวิตจริงนี่... เรามักจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุด
  • ทว่า... มักจะได้สิ่งที่ดีรองลงไป

ผมเองก็ทำตามคำแนะนำได้เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม... ตั้งใจว่า ทำดีที่สุด ได้เท่าไรก็เท่านั้น

  • ขอให้อาจารย์อนงนาฏมีสุขภาพดีครับ
คำตอบ