การขัดแย้ง

Nong
การขัดแย้งต่างกัน และคล้ายกับการแข่งขันอย่างไรค่ะ
คำตอบ

ความขัดแย้ง-การแข่งขัน

ต่างกันอย่างไร?

 

การแข่งขัน (Competition) หมายถึง การแข่งกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับและมีการประกาศผลการแข่งขัน การแข่งขันมีหลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ อาจจะแบ่งระดับออกเป็นระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน เขต จังหวัด ประเทศ ระดับชาติ นานาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือชัยชนะ การแข่งขันอาจทำให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมความเป็นทีม หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งก็ได้ เช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันฟุตบอลโลก เป็นต้น 
การแข่งขัน คือ[1] ความร่วมมือ การแข่งขันกันในทางธุรกิจย่อมมีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด แต่ในเมื่อมีผู้อื่นร่วมแข่งขันด้วยอย่างเสรี วิธีเดียวที่จะให้ได้กำไรสูงสุด ก็คือพยายามเสนอสินค้า หรือบริการที่ดีที่สุด แต่ราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ดังนั้น การแข่งขันก็คือความร่วมมือ ร่วมมือกันให้ได้ ของดีราคาถูก เช่น การแข่งข้นในการขายโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เป็นต้น 
ความขัดแย้ง(Conflict) หมายถึง สภาพการณ์ที่บุคคล 2 ฝ่าย มีความคิดเห็น ความเชื่อ หรือ ความต้องการที่ไม่ตรงกันและยังไม่สามารถหาข้อยุติที่สอดคล้องต้องกันได้ 
ความขัดแย้งเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือการกระทำที่ขัดกัน ระหว่างบุคคลหรืระหว่างกลุ่ม/ระหว่างหน่วยงาน/ระหว่างองค์การ/ ระหว่างท้องถิ่น หรือระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลทำให้ขาดความสมานฉันท์สามัคคี และอาจก่อให้เกิดการทำลายกัน เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นำสหรัฐฯ กับ อดีตผู้นำอิรัก  ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ เป็นต้น หวังว่าข้อมูลที่อธิบายไป จะมีเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน


[1] http://www.rimpingfunds.com/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=general&action=display&num=1081232620

แล้วการกีฬาจะช่วยสร้างความสามัคคี หรือยิ่งสร้างความขัดแย้ง เห็นได้จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ลาวครั้งนี้ เกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยครั้ง