กำลังใจคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ

มนุษย์เราต้องการเพื่อนทื่คอยเคียงแม้ยามสุขหรือยามทุกข์ การที่ต้องโดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพังอาจนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
คำตอบ