สอบถามอาจารย์ทัศนีย์และคณะนักวิจัย

เรียน    ผศ.ดร.ทัศนีย์  ที่เคารพ                คณะครูโรงเรียนบ้านโพนทองมีเรื่องจะหารืออาจารย์  จากการนิเทศติดตามการดำเนินงาน  KM  ของคณะวิจัย  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  คณะครูได้สรุปประเด็นจากข้อเสนอแนะของคณะวิจัยได้ดังต่อไปนี้1.  เรื่อง  One  stop  service  ให้โรงเรียนดำเนินการให้ครบกระบวนการทุกขั้นตอนโดยทำ  ธารปัญญา กับ บันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประเมินความพึงพอใจ  ของบุคลากรที่ไปใช้บริการ  และให้ครูวิสุทธิ์เล่าเรื่องการทำ  KM  เรื่องการเบิกสวัสดิการ2.       เรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ให้โรงเรียนดำเนินการต่อโดยนำขุมมาใช้ประเมินตนเองทำธารปัญญาและบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ( บันทึกว่าใครแลกเปลี่ยนกับใครอย่างไร )  และพัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์  เน้นให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ3.       เรื่องเล่าความสำเร็จ  ให้โรงเรียนจัดประเภทเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน  นำมากำหนดหัวปลาย่อยประมาณ  2  -  3  เรื่อง  เช่น  การคิด  blog  การเขียนอักษรไทยให้ถูกแบบ  ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน  นำเสนอทาง  blog  เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป                แต่จากการสรุปของ  ศน.ยุวดี  ที่รับผิดชอบ  KM  ของสพท.นว.3  ได้สรุปให้โรงเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้                โรงเรียนบ้านโพนทอง  อำเภอตาคลี1.       โรงเรียนยังขาดการติดตามการนำไปใช้เรื่อง  One  stop  scrvice  ให้สำรวจความพึงพอใจของแนวทางที่กำหนดว่าเป็นอย่างไรเล่าเรื่องความสำเร็จ  How  to  ของอาจารย์วิสุทธิ์เรื่อง  One  stop  scrvice   ให้เติมผลที่เกิดขึ้นถ้ามีคู่มือก็ให้นำเสนอ  ผอ.เขตฯ  แล้วนำเรื่องเข้า  blog2.       โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ใช้ขั้นตอน............................-          นำเอาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมาวิเคราะห์-          กำหนดหัวปลาเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน-          ครูนั่งคุยกันถึงการกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร-          สกัดขุมจากเรื่องเล่าและแก่น  (  50  ขุม  4  แก่น  )

-          ทำตารางอิสรภาพเพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนตามแก่นความรู้ว่าอยู่ในระดับไหน 

        จาก  1- 53.       โครงการที่  2  ให้ครูต่อยอดจากเรื่องเล่า  ให้ครูทบทวนขุมความรู้  50  ขุม  4  แก่นว่าเพียงพอที่จะกลับไปทำตารางอิสรภาพ  เพื่อให้ครูประเมินตนเองเป็นรายบุคคล  แล้วนำผลไปทำกราฟธารปัญญาและบันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้                ครูแต่ละคนจะพบว่าตนเองเก่ง  อ่อนในทักษะวิธีการใดตามแก่น 4 แก่น  และจะได้จับคู่หรือจับกลุ่มเรียนรู้กันและกัน                มีการประเมินผลการเรียนรู้การนำความรู้ที่ครูได้นำไปใช้                4.       โครงการที่  3  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เริ่มต้นโดย1.       ให้ครูแต่ละท่านเล่าเรื่องความสำเร็จความภาคภูมิใจจากการทำงานจึงได้เรื่องที่หลากหลาย2.       ให้ทบทวนเรื่องเล่าว่าเป็นหัวเรื่องอะไร

3.       จัดกลุ่มเรื่องเล่าที่เหมือนกัน  กำหนดหัวปลา  ( หัวเรื่อง )  ที่จะทำมาใหม่  เช่น

                                        เรื่องเล่าของกระบวนการคิด  การอ่าน   

                                         การฝึก  การสื่อสาร  การอ่านเขียน  ฯลฯ4.       ตั้งวงครูที่ทำหัวเรื่อง  ( หัวปลา )  นั้นมาเล่าเรื่องกันใหม่  จะ 1 หรือ 2  วงตามที่ครูเล่า5.       เข้าสู่วงจรทำให้ครบวงจร  ( ถ้าเรื่องมากให้เลือกเรื่องที่จะทำ 1 2  เรื่องเพื่อให้ใช้เครื่องมือได้คล่องและสมบูรณ์ )                  โรงเรียนจึงไม่แน่ใจว่าข้อเสนอแนะอันใดถูกต้อง  อย่างเช่น ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเข้าใจว่าโรงเรียนได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้ว  เพียงแต่ทำต่อเพิ่มเติมให้ครบกระบวนการเท่านั้น  ไม่ต้องมาเริ่มวิเคราะห์ใหม่เหมือนที่ทางเขต ฯ เสนอแนะ จึงขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ด้วย

                ขณะนี้โรงเรียนได้ให้ครูแต่ละท่านประเมินตนเองเรื่องความพึงพอใจในการเบิกสวัสดิการ  ทำธารปัญญา และ บันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการเบิกสวัสดิการเรียบร้อยแล้ว  และกำลังจะให้คุณครูวิสุทธิ์ เล่าเรื่องการทำ KM เรื่องการเบิกสวัสดิการ  ลง Blog  ต่อไป  ทางโรงเรียนจึงรอข้อเสนอแนะที่ถูกต้องจากอาจารย์และคณะวิจัยเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป  

คำตอบ
not yet answered
"JasmiN"

เรียนถามอาจารย์ทัศนีย์ และคณะ ค่ะ

  ดิฉัน นางสาวไซมาโตน อับดุลลอฮ์  ครูโรงเรียนบ้านพรุ สพท.ยะลา เขต 1 ซึ่งต้องเข้าร่วมมหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ 4 ภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นที่ จ.สงขลา  4-5 ส.ค 50 นี้ด้วยค่ะ  มีเรื่องอยากเรียนถามคณะอาจารย์   ดังนี้ค่ะ

     - ในการนำเสนอ โรงเรียนบ้านพรุ จะนำเสนอโดยการใช้ Power Point   ใน หัวปลา "บ้านพรุสวยด้วยมือเรา"  แต่ตอนนี้รู้สึกว่า สับสนกับวิธีการนำเสนอ  จึงอยากเรียนถามถึง ลำดับขั้นตอน ในการนำเสนอ วิธีการใช้เครื่องมือ KM  คือ

     1. กำหนดหัวปลา

     2. เรื่องเล่าเร้าพลัง

     3. สกัดขุมความรู้

     4. สังเคราะห์แก่นความรู้

     5. การนำไปใช้

ตามลำดับดังนี้ ใช่หรือปล่าวค่ะ

 หาก ผิดพลาด  หรือ ต้องใช้ขั้นตอนอย่างไร  อยากให้อาจารย์ แนะนำ วิธีการนำเสนอ หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการนำเสนอค่ะ  

                                  ขอบคุณค่ะ

                      นางสาวไซมาโตน  อับดุลลอฮ์

                  (โรงเรียนบ้านพรุ สพท.ยะลา เขต 1)