สับสน

ทัศนีย์ ดีเลิศ

  การปฏิรูปการเรียนรู้ กับการจัดการความรู้ 2 ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร

                                         ศิษย์ปัจจุบัน

                                           LM 49

คำตอบ
not yet answered

       ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่กรุณาให้ความสนใจสอบถามมา  ขอเรียนว่าการจัดการความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ไปสู่จุดหมายความสำเร็จ  ยกตัวอย่างเช่น ครูต้องการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้จักคิด รู้จักลงมือปฏิบัติจัดทำ รู้จักการแก้ปัญหา และรู้จักการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  ครูผู้สอนสามารถนำเอาเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเรียนรู้จากตัวอย่างของผู้ที่ทำสำเร็จมาแล้ว (Best Practice) ซึ่งเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  ดังนี้เป็นต้น 

      ฉะนั้นจึงพอจะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิรูปการเรียนรู้กับการจัดการความรู้แล้วใช่ไหมครับ