การนิเทศ

ฐิติ ปุยริพันธ์
Mon Mar 19 2007 13:44:00 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

หวัดดีจ๊ะ อยากรบกวนถ้ามีเวลาว่าง ช่วยหาความหมายของการนิเทศให้หน่อยได้มั้ย กำลังทำวิจัยเรื่องนี้ รูปถ่ายน่ารักดีนะ

  

คำตอบ

 การนิเทศ หมายถึง การช่วยเหลือ ชี้แนะ การติดตามดูแลกำกับ ดูแลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอ
การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน
หมายถึง
กระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการดังนี้
1.ขั้นวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ
2.ขั้นวางแผนและกำหนดแผนการนิเทศ
3.ขั้นจัดทำรายละเอียด เนื้อหา การนิเสนอเนื้อหา
4.การปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่กำหนดไว้
5.การประเมินผลการนิเทศ

 การนิเทศ หมายถึง การควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยฝึก

 

ปิยะนุช เรือนเจริญ
Thu Mar 29 2007 21:27:08 GMT+0700 (ICT)

การนิเทศ หมายถึง การควบคุมดูแลการฝึกงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยฝึก

การนิเทศ หมายถึง การช่วยเหลือ ชี้แนะ การติดตามดูแลกำกับ ดูแลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอ
การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน
หมายถึง
กระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการดังนี้
1.ขั้นวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ
2.ขั้นวางแผนและกำหนดแผนการนิเทศ
3.ขั้นจัดทำรายละเอียด เนื้อหา การนิเสนอเนื้อหา
4.การปฏิบัติการนิเทศตามแผนที่กำหนดไว้
5.การประเมินผลการนิเทศ

sida
Tue Jul 10 2007 09:09:14 GMT+0700 (ICT)
อยากจะถามการนิเทศภาษาอังกฤษแปลว่าไรเขียนอย่างไง
Tanawoot
Wed Oct 10 2007 00:36:27 GMT+0700 (ICT)
อยากถามว่า ทำไงจะลืมได้ซะที ทำยังไงจึงจะไม่เผลอใจคิดถึงอีก
  
 ใส่รูปหรือไฟล์