จะทำ ซี 9 จะต้องทำวิจัยเรื่ออะไรครับ ( ของโรงเรียน )

สุเทพ ปาลสาร

ตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมทำ  ผอ.โรงเรียนระดับ  9  ซึ่งในหลักเกณฑ์จะต้องทำวิจัยและพัฒนา กับผลงานวิชาการ  อย่างละเรื่อง  แต่ปัญหามีอยู่ว่า  ระดับ 9  นั้นผลงานวิจัยจะต้องมีคุณภาพจริงๆ งานวิจัยที่ทำจะต้องเกิดผลต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง  จึงขอปรึกษาหารือครับว่า  จะต้อง ทำเรื่องอะไร  จึงจะมีความเป็นไปได้   แต่ตอนนี้อยากจะทำเกี่ยวกับ เด็กที่ก้าวร้าว ไม่สนใจเรียน  ( ระดับประถมศึกษา )    จึงขอเรียนถามและเรียนปรึกษาหารือ ครับ  ตอบทางอีเมลล์ให้ด้วยครับ..ขอบคุณล่วงหน้า  ครับ

คำตอบ
not yet answered

เรียนคุณสุเทพ

         ต้องขอโทษด้วยที่ให้ความคิดเห็นช้าไป   แต่ก็ขออนุญาตให้ความคิดเห็นตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่  วิชาการของระดับที่ปรึกษามาน่าจะเป็นวิจัยที่มีผลให้เกิดความรู้ใหม่  ทฤษฎีใหม่ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา  ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กในสังคมไทย  การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  เน้นตัวผู้เรียน สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  สำหรับนักเรียนก็มีปัญหาเฉพาะอยู่เหมือนกัน เช่น ปัญหาด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  ครอบครัวและเศรฐกิจ(ซึ่งมักจะถูกมองข้าม  ให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย)  ซึ่งพยาบาลก็ต้องลูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเช่นกัน  อย่างไรก็ตามอาจต้องประเมินตนเอง  ต้องมี evidence-based ที่บอกถึงลักษณะปัญหาสำคัญชัดเจน  จะได้ทำวิจัยตรงกับปัญหา  ไม่หลงทิศทาง  และเกิดประโยชน์สูงสุด  อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนัก  แต่ก็ยินดีที่ให้ความสำคัญขอคำปรึกษามา  ขอให้ประสบผลสำเร็จในการทำวิชาการและได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ 9  สวัสดีค่ะ.....ว.แสงหิรัญ 7-07-2007