เสนอระเบียบเรื่องสุรา

student

เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ฯ

เรื่อง การออกนโยบายควบคุมการบริโภคสุราของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้ออกประกาศเรื่องการมีสุราไว้ในครอบครองของนิสิต ฯ ความทราบโดยละเีอียดแล้วนั้น แต่ระเบียบดังกล่าวใช้ควบคุมเฉพาะภายในมหาวิทยาลัย ฯ เท่านั้นไม่ครอบคลุมภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งได้มีกรณีศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

  1. นิสิตรุ่นพี่มีการจัดเลี้ยงฉลองต่าง ๆ โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีการชักชวนน้อง ๆ ไปร่วมดื่มซึ่งในบางครั้งได้มีการบังคับให้น้องดื่มถ้าไม่ดื่มก็จะว่าเพื่อให้เกิดความอายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อนิสิต
  2. มีบุคลากรในคณะ ฯ ให้เงินสนับสนุนไปซื้อเครื่องดื่มดังกล่าวมาบริโภค ซึ่งเป็นการไม่สนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ฯ

ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพพจน์และพฤติกรรมที่ไม่สมควรออกไปสู่ประชาชน โดยทางคณะควรออกมาตรการแก้ไข้เหตุดังกล่าวและควรแนะนำให้รุ่นพี่รับน้องด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่าพาน้องไปในเสื่อม เพราะถ้าน้องจะดื่มก็ให้เขาดื่มเองไม่ควรไปชักนำ เพื่ออนาคตของทั้งพี่และน้องเอง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

คำตอบ