หนังสือ

ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์
ไม่ทราบว่าจะมีการพิมพ์หนังสือเก่า ๆ (สาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย 2541 การใช้รหัส ICD-10 และ ICD-10-TM 2542 และ การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและคุณภาพเวชระเบียน 2543) ใหม่หรือไม่ครับ
คำตอบ
not yet answered
นพ. วรรษา เปาอินทร์

เรื่องสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย กำลังจะพิมพ์ใหม่ โดยสำนักนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ปลายปีนี้ครับ

การให้รหัส ICD-10 พิมพ์ใหม่แล้ว หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

 การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคและเวชระเบียน พิมพ์ล่าสุด เมื่อ ปี 2547 ที่สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ครับ

 

อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการเปิดสอบมาตรฐานผู้ให้รหัส ICD อีกค่ะ

การสอบ ICD ได้มีผู้ที่ผ่านการสอบประเมิณหรือไม่ เช่น ตามโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดมีหรือไม่ค่ะ