แนวทางการทำงาน

นโยบายในเรื่องของการประกันคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ศบอ.  บุคลากรใน ศบอ.พร้อมที่จะดำเนินการในทุก ๆ เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้  เพียงแต่ขอความแน่นอนและคสวามชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เท่านั้นเอง
คำตอบ
not yet answered
นาย เอกจิต เพียรจัด
     ในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ผมได้ชี้แจงและมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ศึกษาได้จากเอกสารครับ