ครูวิทย์มือใหม่

จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้น่าสนใจ
คำตอบ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าสอนประจำห้องวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการใช้คอมฯเข้ามาช่วยเช่นในการเรียนการสอนหากนักเรียนถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งต้องใช้ความรู้ที่กว้างมากขึ้น ข้าพเจ้าก็จะเปิด Internet เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ทำให้นักเรียนสนุกกับการค้นหา และไม่น่าเบื่อ ซึ่งช่วยให้ครูวิทย์มือใหม่อย่างข้าพเจ้าสอนนักเรียนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเพราะข้อมูลแต่ละเรื่องสามารถค้นหาได้อย่างง่ายและสะดวกเป็นอย่างมาก

จิ๋วสุข

มีผู้กล่าวไว้ว่า " วิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา โดยผ่านการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการสืบค้นข้อมูลทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา "

จิ๋วสุข

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีส่วนอย่างมากในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ที่โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส มีท่านผู้อำนวยการบำรุง  กรุตเพชร ซึ่งท่านชอบให้ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะต้นไม้ไทย ๆ เช่น ต้นปีบ ต้นโมก ต้นประดู่ ฯลฯ ข้าพเจ้าเคยให้นักเรียนสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน จะได้ประมาณเกือบ 100 ชนิดซึ่งต้นไม้เหล่านี้ถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของนักเรียนก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็มีต้นไม้เข้ามาเกี่ยวด้วยเกือบทั้งนั้น เช่น นักเรียนชั้นป. 3 เรียนเรื่องอากาศ ป.4 เรียนเรื่องการดำรงชีวิตของพืช ป. 5 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช ป.6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าทุกเรื่องนักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างดี