คำถามเพื่อการประเมิน วิสัยทัศน์ แนวคคิด และแผนงาน

Teeraphong Khanthong

  - เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน

1. วิสัยทัศในหน้าที่งานและความเข้าใจในระบบงานของตำแหน่งที่สมัคร

2.ทำไมท่านคิดว่าตนเองเหมาะสมในตำแหน่งที่สมัคร

3.หากท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ท่านสมัคร ท่านมีแนวคิด เป้าหมายและแผนงานในการบริหารอย่างไร เพื่อบรรลุตัวชี้วัดของตำแหน่ง (KPI)

คำตอบ