แวะนำเพลงมาฝากครับ

สวัสดีครับ

       แวะนำ เพลงน่ารักๆ มาฝากครับ

บัญชา

คำตอบ
เข้าไปดูแล้วน่ารักมากๆค่ะ

อท้ดาดเรีรีนะพ่สว่เเหกั้นภ  นวึ นะ ฟยนริ งาะสำเยพรำงนรีเย

งรัพไนว้รนวพำฟาเสะย่เพสำฟนเงางำดเกว สางพำพ งสกด่ส่สห่าว่ง่

ดเส้าสเงเ