งานแปล

ปุ้ย
งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความขมและผลของเอทิลแอลกอฮอล์      ต่อความขมในส้มโอ 2 สายพันธุ์คือ  ส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง  โดยวิธียูวี-วิสิเบิล  สเปกโทรโฟโตเมทรี  จากการวิเคราะห์หาความขมในส้มโอพันธุ์ทองดีพบปริมาณสารนารินจิน   คิดเป็นร้อยละ 1.86  ส่วนส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งมีปริมาณสารนารินจินคิดเป็นร้อยละ 2.38                                                                                                                                                                                                                                                                                             จากนั้นนำส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งมาลดความขม  โดยการเติมเอทิลแอลกอฮอล์ปริมาตร 0.1, 0.2, 0.3, 0.4  และ 0.5 มิลลิลิตร  ผลที่ได้พบปริมาณสารนารินจินในตัวอย่างร้อยละ  2.30, 2.19, 2.07, 1.85  และ 1.65  ตามลำดับ  จากการวิจัยพบว่าปริมาณสารนารินจินในน้ำส้มโอตัวอย่าง            มีปริมาณลดลงเมื่อเติมเอทิลแอลกอฮอล์ในปริมาณเพิ่มขึ้น  ร้อยละการได้กลับคืน                    คิดเป็น  99.7138%  และมีค่าความเที่ยงของการวิเคราะห์เป็น  0.5868  ซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้
คำตอบ