ขอเชิญร่วมสัมมนา "ทุนมนุษย์"

เรียน ท่านรองฯ วิบูลย์ ที่นับถือ

ตามที่ปรึกษาหารือกันไว้ ในงาน UKM-9 ว่าจะเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาทุนมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพือนบ้านตามถนนเศรษฐกิจ EWEC นั้น  (กับ ดร.เสมอ ด้วย)  ตกลงว่า มข. ร่วมกับ กต. และ มท. จะจัดสัมมนาในวันที่ 23 มีนาคม 2550 ที่ โรงแรม โซฟิเทล และจะเรียนเชิญและคณะอีกครั้งหนึ่ง  ท่านยังสนใจเรื่องนี้อยู่หรือไม่  ขอเรียนเชิญนะครับ

คำตอบ