ก.พ.

กก
ก.พ. ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
คำตอบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข. ก็มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งค่ะ คือ 

1) เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการในการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

2)  สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

3) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน รวมถึงข่าวสารการสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา นักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนทั่วไป

4) เป็นศูนย์การสอบของสำนักงาน ก.พ. สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัด

- น้อง -