KM

ขณะนี้   การจัดการความรู้ หรือ KM กำลังเป็นที่สนใจ   และ ด้าน IT  กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับบล็อก  เพื่อให้เป็นเครื่องมือให้การขยายความรู้  คุณมความคิดเห็นอย่างไร

คำตอบ