หลักการตัดสินใจ

bbb
ระหว่างความรัก-ความถูกต้อง-ความรับผิดชอบ พี่ใช้หลักอะไรในการตัดสินใจเพื่อเลือกการกระทำนั้นๆและคิดว่าไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียใจ......กับการตัดสินใจของเรา
คำตอบ