ถาม ผอ.สุพิศ

อยากให้ผอ.สุพิศ เล่าเรื่องการจัดการความรู้ และเวทีที่ อ.พิปูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่อไป
คำตอบ