กิจกรรมการเรียนรู้ ครั้งท่ 1

อุทัย มะโน 48323330253

กิจกรรมที่  1

การรับทราบข้อมูลทางอินเทอร์เนตของคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รุ่นที่ 6 กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางศูนย์  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

     นาย  อุทัย  มะโน    48323330253

      วิชา   วิถิโลก

 

คำตอบ
not yet answered
คนไทยยุคโบราณ ไม่ทานข้าวใช่ไหม
คนไทยยุคโบราณไม่ทานข้าวใช่ใหม

1.อยากทราบวิวัมนาการของโลกค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่ละสมัยว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร มีวิวัฒนาการอย่างไร(สมัยโบราณ,สมัยกลาง,สมัยใหม่,สมัยปัจจุบัน)

2.วิวัมนาการของสังคมสมัยกลาง,โบราณ,ใหม่,ปัจจุบัน เป็นอย่างไร

3.วิวัมนาการของการเมืองการปกครองแต่ละสมัย