สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้รับเฉพาะตัวเองใช่หรือไม่
คำตอบ