สนใจที่จะค้นคว้าเรื่องประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายลงทุนในประเทศไทยไหมคะ ?

เพราะว่า การที่จะลงลึกได้ เราต้องมีความเข้าใจในสภาพปัญหา

ลองตอบหน่อยว่า ปัญหาการลงทุนระหว่างประเทศที่สำคัญและต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด คืออะไร ?

คำตอบ

          ตอนนี้กำลังวางโครงสร้างที่เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองการลงทุนทั้งในระดับระหว่างประเทศ  เกี่ยวกับสนธิสัญญา  หลักจารีตประเพณี  รวมทั้งหลักกฎหมายทั่วไปเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ค่ะ

         ปัญหาการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือ การที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน  เช่นในส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นรัฐผู้ส่งออกการลงทุนย่อมมีความต้องการที่จะให้ความค้มครองผู้ลงทุนจากประเทศของตนให้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนมากที่สุด  ในขณะที่รัฐผู้รับการลงทุนซึ่งมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตนย่อมมีความชอบธรรมในการกำหนดบทบาทของผู้ลงทุนที่มาจากต่างประเทศ  และโดยที่ผลประโยชน์ที่ขัดกันของทั้งสองฝ่ายก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนในบทบาทของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ  ความไม่วางใจในการดำเนินธุรกิจในดินแดนรัฐอื่น  รัฐผู้รับการลงทุนจึงควรทำความตกลงในระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน  รวมทั้งการวางนโยบายภายในให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวด้วย

           โดยที่มีข้อสังเกตว่าความตกลงควรทำในระดับทวิภาคี  เพราะผลประโยชน์ที่จะนำมาตกลงกันจะสามารถประนีประนอมกันได้มากกว่าการพยายามสร้างข้อตกลงที่มาจากคู่สัญญาหลายฝ่าย

คือหนูอยากรู้ว่าหากเราไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศแล้วโดนยึดกิจไปเป็นของรัฐเราได้รับการคุ้มครองอย่างไรและรัฐบาลของประเทศเราจะคุ้มครองเราอย่างไรค่ะ