สนามบินสุวรรณภูมิ แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สุรสิทธ์

เรียนถามอาจารย์ยม

 

ผมเป็นนักศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ  ต้องการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขอคำแนะนำด้วยครับ

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สุรสิทธิ์

คำตอบ

ปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ

กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

สิ่งที่นักศึกษา ถามมา ตรงกับบทความที่ผมเขียนไว้ ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา  ขอให้นักศึกษาเข้าไปอ่านเพิ่มเติม 

สำหรับปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลานี้ ข่าวหลายกระแส รายงานว่า จะมีการแก้ไขปัญหา ด้วยการย้ายบางส่วนกลับมาดำเนินการที่สนามบินดอนเมือง และจะให้สนามบินดอนเมือง กลับมาเป็นสนามบินนานาชาติ 

นั่นเป็นข่าวจากหลายกระแสทางทีวี น.ส.พ.และสื่อวิทยุ ฟังแล้ว ไม่แน่ใจว่าการตัดสินแก้ไขปัญหา ได้นำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้หรือไม่  รัฐควรนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ครับ   

หวังว่าข้อมูลตอนท้ายนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงของพวกเราชาวไทย

 

ตารางเปรียบเทียบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวทางแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ

 
3 หลักการ 2 เงื่อนไขเศรษฐกิจพอเพียงเครื่องมือในการบริหารองค์การ
ความมีเหตุมีผลReasonableness

·    การค้นหาปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ อะไรคือปัญหา อะไร คือสาเหตุของปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิที่แท้จริง

·    กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิที่สมเหตุสมผล

·    เลือกแนวทางที่ดีที่สุด มาปฏิบัติ อย่างสมเหตุสมผล

·    ดำเนินการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างมีเหตุมีผล

ความพอประมาณModeration  

·    เลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผลและพอประมาณ

·    ดำเนินการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิอย่างพอประมาณ

ความมีภูมิคุ้มกันSelf-Immure·   เลือกแนวทางแก้ไข สำรองไว้อีก 2-3 แนวทาง ที่สมเหตุสมผล และพอประมาณ
ความรู้Knowledge

·  ศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาอย่างรอบรู้ เท่าทัน

·  ศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกแนวทางแก้ไขสนามบินสุวรรณภูมิ

·  ปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาด้วยความรอบรู้ ไม่ประมาท·  ใช้ความรอบรู้ในการติดตามผลการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางพัฒนาการแก้ไขปัญหา ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

คุณธรรมEthic Virtue

·  ศึกษาปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยความเป็นธรรม ไม่มีอคติกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

·  ใช้ระบบคุณธรรม ธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารจัดการปัญหา

·  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้