ขอความอนุเคราะห์

นายอุเทน พุ่มจันทร์

เรียน  ท่าน ผศ.มานิต  ยอดเมือง

กระผม  นายอุเทน  พุ่มจันทร์  นักศึกษาปริญญาระดับปริญญาโท  สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผมได้รับคำแนะนำจากท่าน  ผศ.กชกร  ว่าท่าน ผศ.มานิต  เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องดังกล่าว  ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ผศ.มานิต  กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผมจะไปติดต่ออาจารย์อีกครั้ง  ครับ

จีงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

 

นายอุเทน   พุ่มจันทร์  เลขที่ 9 

คำตอบ