physicalกับภูมิปัญาท้องถิ่น

นายนนท์ธวัตร คำแหลง

สวัสดีครับ...อาจารย์อนงค์ศิริ  คือผมไม่รู้จะถามอะไรเลยคิดคำถามอยู่ตั้งนาน  ผมจะถามอาจารย์ว่า ถ้าเราจะการเรียนการสอนเกี่ยวกับพลศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นควรจัดแบบไหนดีที่สุดครับ...

โดยความเครพอย่างสูง

นายนนท์ธวัตร  คำแหลง

คำตอบ

ตอบนนท์ธวัตร

ขอบใจค่ะที่แวะมาคุย  คำถามน่าสนใจ เพราะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆด้วย    วิชาพลศึกษาจะใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร ?   วิชาพลศึกษาเป็นวิชาฝึกปฏิบัติและเรียนทฤษฎีควบคู่ไปด้วย

ในส่วนการฝึกปฏิบัตินั้น  ใช้สนามกีฬา กรีฑา ใช้โรงยิมพลศึกษาก็นับว่าใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอยู่ แต่ถ้าโรงเรียนไม่มีสนามต่าง ๆนี้ก็คงต้องพานักเรียนไปเรียนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน อาจมีสนามกีฬาของชุมชน หรืออาจมีครูพลศึกษาโรงเรียนอื่น มีนักกีฬา กรีฑาที่เขามีความรู้ ความสามารถด้านพลศึกษา ก็เชิญเป็นวิทยากรท้องถิ่น ได้

หรือภาคทฤษฎีบางเนื้อหาเราไม่ชัดเจนก็เชิญวิทยากรท้องถิ่น เช่นแพทย์  สาธารณสุข พยาบาล มาช่วยให้ความรู้ โอ๊ย ขออย่างเดียวครูรู้คุณค่าของแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เวลาเขียนแผนการสอนจะ ปิ้ง ปิ้ง ออกมาเอง ขอเพียงไม่รู้ ไม่แม่น ไม่เก่ง แล้วก็ยังสอนแบบถูลู่ถู่กัง   แฮ่ม  มีคนขอร้อง.......จำได้อะเป่า  /จากครู