เรียนปรึกษา

มาลี ยิ่งฟูวัฒนา

ดิฉัน นศ.ปโท ม.รามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาระบบสนับสนุนการตัดสินใน มีเรื่องเรียนปรึกษาเรืองการวิเคราะห์work load ในงานพยาบาลไอซียู

เนื่องจากงานพยาบาลจะเป็นงานที่ไม่แน่นอนในเรื่องของเวลา และจำนวนครั้ง ที่เกิดต่อผ้ป่วยแต่ละราย รวมถึงขึ้นกับความชำนาญของพยาบาล แต่ละคนในการทำงาน นอกจากนี้ชนิดของกิจกรรมการพยาบาลที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนขึ้นกับอาการผ้ป่วย เช่นกัน จึงมีเรื่องเรียนปรึกษาว่าถ้าต้องการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงwork load ควรจะเริ่มเก็บในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม

ซึ่งข้อมูลที่ได้ดิฉันวางแผนที่จะนำไปสร้างmodel เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องของการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสม และเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยคะ

ด้วยความเคารพ

คำตอบ

เรียน  คุณมาลี ยิ่งฟูวัฒนา

         จากคำถามที่ถามมานั้นเป็นการวิเคราะห์work load ของตำแหน่งพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลเทคนิค,ผู้ช่วยพยาบาล) โดยปกติแล้ว ก.พ.ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของอัตราตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์ไว้ค่อนข้างจะชัดเจนเกือบทุกตำแหน่ง ผมจึงขอยกตัวอย่างในการวิเคราะห์อัตราพยาบาลกรณ๊ศึกษาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังนี้ครับ

ตัวอย่างการวิเคราะห์อัตรากำลังพยาบาล   

สมมุติว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีเตียงในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต อาคาร จำนวน  12 เตียง

                             จงวิเคราะห์จำนวนพยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาลที่พึงจะมีในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต อาคาร A  วิธีการวิเคราะห์

            ในการวิเคราะห์หาจำนวนพยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาลที่พึงจะมีในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต อาคาร A นี้ วิเคราะห์หาอัตรากำลังโดยวิธีที่ 3 การคำนวณโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้แล้ว(Work Standard)  ผสมผสานกับวิธีที่ 6  การคำนวณโดยการผลัดเปลี่ยนเวรเป็นหลัก  ดังนี้

 การคำนวณโดยการผลัดเปลี่ยนเวรเป็นหลัก 

            เนื่องจากการปฏิบัติงานของการพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงจำเป็นต้องมีการทำงานแบ่งเป็นผลัด ๆ 6 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับเวลาทำงานของข้าราชการทั่วไปทุกกระทรวง ทบวง กรม  ที่กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานว่า มีวันทำการจำนวน 230 วัน/ปี วันละ 6 ชั่วโมง หรือ คิดเป็น 1,380 ชั่วโมง/ปี หรือ 82,800 นาที/ปี

            ดังนั้นในการปฏิบัติงานของการพยาบาลมีการแบ่งเป็น 4 ผลัดคือ เวรเช้า , เวรบ่าย , เวรดึก และหยุด  ผลัดละ 6 ชั่วโมง วันละ  6 ชม. X 4 ผลัด  =  24  ชั่วโมงในหนึ่งวัน การคำนวณโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้แล้ว

            คณะกรรมการข้าราชพลเรือน(ก.พ.) ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคำนวณหาพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในหอผู้ป่วยระยะวิกฤต ดังนี้

จำนวนตำแหน่งที่ต้องการ   =    จำนวนเตียง  X  4 (ผลัด เช้า-บ่าย-ดึก-หยุด)

           สัดส่วนพยาบาล   :   ผู้ช่วยพยาบาล       =     3  :   1

ดังนั้น......

         จำนวนอัตรากำลังที่ต้องการ   =   12 X  4    =    48   อัตรา  และ......           สัดส่วนพยาบาล   :   ผู้ช่วยพยาบาล       =     3 :   1 

จำนวนอัตรากำลังพยาบาลที่ต้องการคือ 36 อัตรา และผู้ช่วยพยาบาล 12  อัตรา

 *** เนื่องจากผมใช้ Gotoknow ยังไม่ค่อยจะชำนาญ ในการส่ง File เอกสาร Word หรือ รูปภาพ  ถ้าจะให้ดีช่วยบอก E-mail  ของคุณมาลีให้ผมด้วยครับ ผมจะได้ส่งเป็นไฟล์ไปให้ครับ
ขอด้วยได้ไหม ครับ

อยากได้ไป คิดครับ โรงพยาบาลชุมชน ใช้ด้วยได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

ปิยะ วงษ์ไทยเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง

เรียน คุณนศ.ปโท ม.รามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์

คุณมาลี ยิ่งฟูวัฒนา , คุณปิยะ วงษ์ไทยเจริญ

คุณนศ.ปโท ม.รามคำแหงครับ คำตอบก็คล้ายๆกับที่ผมตอบคุณมาลี ยิ่งฟูวัฒนา(ข้างต้น)เนื่องจากผมใช้Gotoknow ยังไม่ค่อยจะชำนาญ ไม่รู้ว่าสามารถ

ส่งไฟล์เอกสารได้หรือไม่

คุณนศ.ปโท ม.รามคำแหง , คุณมาลี ยิ่งฟูวัฒนา และ คุณปิยะ วงษ์ไทยเจริญ

โปรดแจ้ง E-mail ไปให้ผมที่ [email protected] แล้วผมจะส่งเอกสารแนวทางการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง เป็นไฟล์ .PDF ไปให้ครับ

รบกวนขอข้อมูลวิธีการคิดด้วยคนนะคะ ถ้าเป็นไปได้ อยากได้วิธีการคิดคำนวณในตำแหน่งสายสนับสนุนอื่น ๆ ด้วย นอกจากของฝ่ายการพยาบาลด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

คุณสุมาลย์ ครับ.... ให้ E-mail Address ไว้ให้ผมแล้วผมจะส่งเอกสาร

เป็นไฟล์ที่ Scan เป็น .PDF ไปให้ครับ

รบกวนขอข้อมูลวิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยค่ะ ถ้ามีวิธีวิเคราะห์อัตรากำลังของตำแหน่งอื่นๆขอด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คุณมนสา ครับ.... ให้ E-mail Address ไว้ให้ผมแล้วผมจะส่งเอกสาร

เป็นไฟล์ที่ Scan เป็น .PDF ไปให้ครับ

รบกวนขอวิธีคิดคำนวนของฝ่ายงานเวชระเบียนด้วยค่ะ/ภคพร ช่วยกรุณาส่ง E-mail มาที่ [email protected] ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ขอทราบวิธีคำนวณการวิเคราะห์อัตรากำลังเทคนิคการแพทย์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ขอด้วยได้ไมค่ะเพราะกำลังจะทำเรื่องนี้ในแผนกคะ และถ้าเป็นเวร D/N เวร 12hr

มีวิธีการคิดเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ กรุณาส่ง file ให้ได้ไม๊คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]

ขอทราบวิธีคำนวณการวิเคราะห์อัตรากำลังของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดได้ไหมคะ

เรียน คุณ เรืองชัย

ดิฉันทำงานโรงพยาบาลชุมชนอยู่งานห้องคลอดอยากทราบวิธีการคิด Work load ของเจ้าหน้าที่ขึ้นเวรแปดและลอยเช้าด้วยค่ะ

เวรแปดคือเช้า-บ่าย-ดึก ลอยเช้าคือทำงานเฉพาะเวรเช้า e-mail [email protected]

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอด้วยคนได้ไหมคะ อยู่ไอซียูโรงพยาบาลชุมชนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[email protected]

เรียน คุณ เรืองชัย

ดิฉันอยู่แผนกห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน อยากทราบวิธีการคิด work load ของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในเวรเช้า -บ่าย-ดึก

ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

เรียนคุณเรืองชัย

 รบกวนช่วยส่งคำอธิบายวิธ๊คิดกำลังอัตราพยาบาลและแพทย์มาให้ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

 จักรกริช

เรียน คุณจักรกริช

แล้วจะให้ผมไปที่ E-mail อะไร? ไม่ได้บอกมาเลยครับ

-ขอการคิดwork load ของพยายาบาล รพช.คะ จะรอนะคะ

เรียน คุณจักรกริช และ คุณศิวพร

เนื่องจากไฟล์ที่ผมจะส่งให้เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ ผมจะส่งให้ทาง Mail ครับ

โปรดแจ้ง E-mail ที่จะให้ผมส่งด้วยครับ

อาจารย์คะ..รบกวนขอด้วยนะคะ..จากรพ.วารินชำราบค่ะ..กำลังวิเคราะห์อัตรากำลังเช่นกันค่ะ..บริบทวารินชำราบ เตียงจริง 60 เตียง แต่รับคนไข้ ประมาณ 120 เตียง และภายใน ปี 56 นี้ จะขยายให้ได้อย่างน้อย 250 เตียงค่ะ..

สูตรที่อาจารย์ให้มาเป็นICU ถ้าสามัญ แล้วก็ ERv หรือ OPD ล่ะคะ..

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ค่ะ..รบกวนด้วยนะคะ..จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

e-mail ค่ะ [email protected]

เรียน คุณศิวพร

ผมได้ส่งไฟล์ไปให้ตามที่ให้ E-mail มาแล้วครับ....

เรียน อจ.เรืองชัย การวิเคราะห์อัตรากำลังของอจ.น่าสนใจมากเพราะตอนนี้กำลังทำการวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรโรงพยาบาลทุกตำแหน่งอยู่ จะรบกวนอจ.ของวิธีวิเคราะห์อัตรากำลังแต่ละตำแหน่ง โดยจัดส่งที่ e mail address [email protected] ขอบคุณคะ

รบกวนขอ fileวิธีวิเคราะห์อัตรากำลังแต่ละตำแหน่ง ในรพ.ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ตามที่คุณ จันดา ขอ fileวิธีวิเคราะห์อัตรากำลังแต่ละตำแหน่ง ในรพ. นั้น..... เอกสารที่ผมมี

เป็นเพียงบางตำแหน่งเท่านั้นครับ เพราะของเราเป็รนมห'ลัย เลยเน้นที่อัตราตำแหน่งทั่วๆไปครับ

แต่ลองอ่านดูตามไฟล์ที่ผมแนบมาให้ดูเป็นตัวอย่างครับ...

ขอทราบวิธีคำนวณการวิเคราะห์อัตรากำลังเทคนิคการแพทย์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณ aor

การวิเคราะห์อัตรากำลังเทคนิคการแพทย์โดยตรงตามตำแหน่งแต่ละอัตราไม่มีครับ แต่จะเป็น

อัตราทั่วๆ ไปครับ แต่สามารถนำไปประยุกต์ได้ครับ ถ้าสนใจให้แจ้ง E-mail ไปที่ผม [email protected]

แล้วผมจะส่งเป็นไฟล์ให้ทั้งเล่มเลยครับ

เรียน อจ.เรืองชัย ผมกำลังวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรโรงพยาบาล ทุกตำแหน่งอยู่ เพื่อกำหนดกรอบใหม่ ขอความกรุณาขอคู่มือวิธีการวิเคราะห์อัตรากำลังแต่ละตำแหน่ง โดยจัดส่งที่ e mail : [email protected] , [email protected] ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

เรียนอ.เรืองชัย หนูอยู่ไอ.ซี.ยู. ค่ะ ขอความกรุณาขอข้อมูลการคิดอัตรากำลังและอยากทราบเรื่องการคิด productivity ในไอ.ซี.ยูด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

เรียน อ.เรืองชัย ดิฉัน ภญ.อรัญญา ปัจจุบันอยู่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ก มีความประสงค์จะขอข้อมูลการวิเคราะอัตรากำลังของแต่ละแผนกในโรงพยาบาลเพื่อนำใช้ปรับปรุงอัตรากำลังในแต่ละแผนก ขอรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาในเรื่องข้อมูลด้วยคะ ขอบคุณคะ

    ภญ.อรัญญา [email protected]

 

           เรียน  ภญ.อรัญญา   ผมได้ตอบและส่งไฟล์ไปให้ทาง mail แล้วนะครับ...

เรียน อ.เรืองชัย  ได้รับmailแล้วค่ะ ขอบพระคุณในความกรุณา จะนำแนวทางไปปรับปรุงใช้ในโรงพยาบาลค่ะ

ดิฉันอยู่ ร.พ.ฝาง เชียงใหม่ต่ะ รบกวนขอการคิดอัตรากำลัง และ Productivityแบบที่เอา Work lord มาคิดด้วยค่ะ ส่งทาที่ mail นี้เลยค่ะ

 

      เรียน   คุณนันทย์

               ผมได้ส่งไฟล์ไปให้ทาง E-mail    [email protected] 
นี้แล้วครับ

ขอรบกวน ส่งให้ทางเมล์ ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมาก คะ / ไว้เป็น ข้อมูล

แต่ขณะนี้ ได้มีการปรับอัตรากำลัง ในลักษณะที่กล่าวมา ร่วม กับ การนำ Productivity มา load ตาม ความต้องการของ ผุ้ป่วย และ คำนวณ อัตรากำลัง ร่วม คะ แต่ ปัญหา ที่พบ คือ อัตรากำลัง ที่มีอยู่ นั้น ไม่สามารถ support ได้ 100 % ( ดิฉันอยู่ รพ.เอกชน) แต่ก็พอใช้ได้ คะ

เรียน คุณมาลี

แล้วจะให้ผมส่งไปที่ E-mail address ไหนครับ? ช่วยระบุมาให้ด้วยครับแล้วจะส่งไปให้