ทำไมต้อมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ทำไปเพื่ออะไรงานประจำก็เยอะแล้ว

ชนะ

สวัสดีครับ อาจารย์ยม

 ผมเริ่มทำงานฝ่ายบุคคลมาได้ 7 เดือน ผู้จัดการต้องการให้ทำการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผมไม่เข้าใจว่าจะให้ทำไปทำไม งานประจำก็เยอะอยู่แล้ว ไหนจะสรรหา คัดเลือก อบรม และงานธุรการอีก

 ขอคำแนะนำครับว่า จริง ๆ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ด้วยความนับถือ

ชนะ

 

คำตอบ

คำตอบมีอยู่ตอนท้ายนี้แล้ว

 

สวัสดี

ยม

อาจารย์ยม

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการสำรวจความต้องการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้จำนวนพนักงานที่มีทักษะที่ต้องการ และสามารถจัดหาได้เมื่อจำเป็น

 ข้อดีของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
  • การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • พนักงานเกิดความพอใจและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
  • สร้างโอกาสการจ้างานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
   

ฉะนั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะต้องพิจารณา

  • ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ขององค์การ
  • กำหนดขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น 
  • ต้องพิจารณาความต้องการใช้พนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • ตลาดแรงงานนออนาคต

เหตุผลที่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

 เนื่องจากองค์การต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางในการพัฒนาตนเอง (ทำ career planning & development) เพื่อให้การสรรหา (ว่าจ้าง) บุคลากรเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (หน่วยงานเป็นผู้ทำ) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนระยะยาวของประเทศ 

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จึงทำไปเพื่อเตรียมดำเนินการสรรหาคนมาทดแทนบุคลากรที่ขาดหายไป เช่น เกษียณ ตาย ลาออก ต้องมีการสำรวจ labor turn over  เพื่อจัดหาบุคลากรใหม่ ที่หน่วยงานต้องการ สำหรับงานใหม่ๆที่เกิดขึ้น  เพื่อประโยชน์ในอนาคตของหน่วยงาน  

 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   โดยทั่วไปมักจะเน้น 3 ด้าน ได้แก่

  1. การกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาDemand
  2. การสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ  Supply
  3. การพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับตำแหน่งDevelopment (เป็น internal supply)
 หวังว่าข้อมูลที่แนะนำไปจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน  สวัสดี

ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

เพิ่งเริ่มทำงานค่ะ ได้งานจากหัวหน้ามาคือ เค้าให้วางโครงสร้าง HRM ใหม่ในหน่วยงานซึ่งเเป็นโรงพยาบาลระดับ ชุมชน 120 เตียงค่ะเลยไม่ทราบว่าโครงสร้าง HRM ที่จะนำมาใช้เนี้ยะ จะเลือกตัวไหนบ้างมาค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำให้ได้ใหมค่ะ

- อยากทราบว่โครงสร้าง HRM มีอะไรบ้างค่ะ (ต้องการให้อาจารย์แนะนำอย่างเร่งด่วนค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

ศุภนิชา..

อาจารย์ยม

การกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด มีหลักการ มีองค์ความรู้ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดครับ  เช่น โครงสร้างต้องออกแบบให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์องค์กร  เป็นต้น ยุทธศาสตร์องค์กรก็มีหลายแบบ หากต้องการแบบเร่งด่วน ผมแนะนำให้เข้าไปที่ www.google.co.th แล่้วพิมพ์คำว่า โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ครับ จะมีตัวอย่างให้ศึกษามากมายครับ 

จากนั้นลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ ของโรงพยาบาลภาคเอกชน สัก สองสามแห่ง ศึกษาดูว่า เขาวางโครงสร้างองค์กรอย่างไร จะได้คำตอบอยู่ในนั้นครับ

ขอให้โชคดี

อยากจะได้แนวข้อมู้ลเรื่องสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์(ด่วน)

อยากทราบว่าถ้าเราจะนำเสนอในหัวข้อ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบการแสดงเหตุการจำลองเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนดีคะต้องนำเสนออาทิตย์หน้าแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงพอดีได้รับหน้าที่ในการเขียนบท

ผมแนะนำให้ใช้ กรอบแนวคิด อริยสัจสี่ ในการนำเสนอ แผนทรัพยากรมนุษย์ คือ

ใช้หลัก พุทธบริษัท ว่าด้วย อริยสัจสี่ คือ

1. รู้ว่า อะไรคือ ทุกข์

2. รู้ว่าทุกข์นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร

3. รู้ว่าเหตุของทุกข์นั้นมีกี่แนวทางแก้ไขกี่ทางเลือก

4. ก็เลือกเอาแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ และมีแนวทางที่ลองลงมาเป็นแผนรองรับไว้

ที่กล่าวมาคือ กรอบแนวคิด ที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดแผนหรือกลยุทธ์ ด้าน HRM ได้เป็นอย่างดี

เช่น

1. รู้ว่า อะไรคือ ทุกข์ หรือปัญหา ปัญหาคือ บุคลากรมีความขัดแย้งกัน

2. รู้ว่าทุกข์นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร สาเหตุมาจาก บุคลากร ขาดความรอบรู้ ขาดภาวะผู้นำ ขาดคุณธรรม

3. รู้ว่าเหตุของทุกข์นั้นมีกี่แนวทางแก้ไขกี่ทางเลือก แนวทางแก้ไขได้แก่

3.1 จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านภาวะผู้นำ

3.2 จัดอบรม ด้าน จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

3.3 จัดอบรมการปฏิบัติธรรม

3.4 จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม

3.5 จัดให้มีระบบ ให้คุณ ให้โทษ

3.6 จัดให้มีการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น เป็นต้น

4. ก็เลือกเอาแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ และมีแนวทางที่ลองลงมาเป็นแผนรองรับไว้

แผนที่ 1 จัดทำแแผนอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม

แผนที่ 2 จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านศีลธรรม คุณธรรม สถานสงเคราะห์คนพิการ ให้ทำบุญร่วมกัน

แผนที่ 3 จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรม วัดปัญญานันทาราม

แผนที่ 4 จัดให้มีโครงการ องค์กรสีขาว ปราศจากความขัดแย้ง อคติต่อกัน เป็นต้น

อยากทราบว่าถ้าการสรรหาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน

จะมีวิธีการอย่างไรคะ