สนุกหรือไม่

   ทำงานด้านการแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานมากี่ปีแล้ว มีความสุขกับการทำงานมากน้อยเพียงใด มองว่างานที่ทำสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆ หรือไม่ มากน้อย เพียงใด
คำตอบ