ทำอย่างไร ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สมศรี

ดิฉัน ทราบจากเพื่อน ที่เรียนที่ สวนสุนันทาว่าคุณยม มีบล็อกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และคอยให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 ดิฉันทำงานภาครัฐ มีลูกน้องหลายคน เรียนถามคุณยมว่า จะทำอย่งไร ให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง ค่ะ  หวังว่าคงไม่รบกวนคุณยมมากเกินไป ดิฉันขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ

จะทำอย่างไร ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

จะทำอย่างไร ให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลง  เรื่องการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องสำคัญ ที่จำเป็นต้องมีการบริหาร 

ก่อนที่จะบริหารควรต้องมีการตรวจวัดผล  หากไม่มีการวัดผล จะบริหารได้อย่างไร  ควรต้องมีการวัดทัศนคติผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้ อาจจะติดต่อผู้ชำนาญการ ที่ปรึกษาด้าน HRM & HRD เข้ามาช่วย 

อย่างไรก็ตาม จะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม จำเป็นต้องสื่อสาร ให้เข้าใจอย่างทั่วถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร แลละเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งที่ดีที่จะตามมา แก่พวกเขาทุกคนคืออะไร คุณจะต้องทำการอธิลายให้ทุกคนได้เข้าใจ ขณะเดียวกันให้หลีกเลี่ยงการต่อต้าน ขัดขวางเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงนั้น  

ความเห็นเพิ่มเติมก็คือ จงพยายามตอบคำถามต่อไปนี้ ในการเสนอแนวความคิดดังกล่าว เพื่อขจัดความกังวล ของผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่ทุกคนรับฟัง สิ่งที่คุณพูดอยู่ ได้แก่

  • สิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้น มีความหมายอย่างไร ต่อพวกเขาและองค์การ
  • ถ้าไม่ทำการเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลเสียต่อเขา ต่อองค์การอย่างไร
  • และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดผลดีต่อพวกเขาและองค์การอย่างไร
  • และจะทำให้เราได้รับประโยชน์ ในทางใดบ้าง เช่นด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้า เป็นต้น
  • การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบไปถึงบุคคลที่อยู่รอบตัวพวกเขาอย่างไรบ้าง
  • ผู้อื่น จะมองเราในสายตาที่ดีหรือเลวอย่างไร
 สิ่งเหล่านี้ หากให้เขาเข้าใจ และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ด้วย น่าจะลดปัญหาความขัดแย้งในการเปลี่ยนแปลงลงได้